Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
De plenaire vergadering van de Kamer keurt het Wetsontwerp “tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019, en tot wijziging…
🎓 Cass. 15 mei 2023, C.22.0415.F Bespreking van een recent cassatie-arrest omtrent de vraag of het begrip “zakelijke zekerheid” in het WER óók de bijzondere voorrechten, zoals het voorrecht…
Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Boek…
De prijzen van de bouwmaterialen en de lonen zijn al enige tijd aan een sterke opmars bezig, in het bijzonder door de gevolgen van de Covid-19-pandemie, de oorlog in…
Het Antwerpse stadsbestuur werkt aan een nieuwe Bouwcode waarin rekening zal worden gehouden met de maatschappelijke evoluties. De huidige Bouwcode dateert van 2018 en zou volgens de stad aan…
Jezelf verbeteren door een opleiding te volgen óf gezellig barbecueën met vrienden en familie: een verpletterend dilemma! Want de geur van een cursus valt niet te vergelijken met die…
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 27 april 2023 de wet met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (Doc. Nr. 55/3219) goedgekeurd. De wet zet EU Richtlijn 2019/2121…
De verkoop van onroerende goederen gebeurt niet altijd door de effectieve overdracht van het onroerend goed zelf, de stenen als het ware. Wanneer het over te dragen onroerend goed…
De registratiebelasting die in het Vlaams Gewest betaald moet worden op een woning, is vorig jaar verlaagd tot 3%, en zelfs tot 1% voor een beschermd monument, een woning…
Omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn  De invoering van het stil faillissement was reeds voorzien bij de inwerkingtreding van Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in 2017, maar haalde het uiteindelijk…
Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Boek…
Wanneer jouw persoonsgegevens oprechmatige wijze worden verwerkt of wanneer jouw – door de GDPR toegekende – rechten worden miskend, is het belangrijk te weten waar je terecht kan om…
De prioriteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor het jaar 2023 liggen voornamelijk op het cookie beleid en de aanstelling en functie van de Data Protection Officer (ook wel functionaris voor…
Op 16 maart 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking…
🎓 Arbh. Bergen, 23 september 2022 Het arbeidshof van Bergen heeft recent de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over de vraag of het mogelijk is om de…
Een retrospective is een belangrijke pijler van scrum maar wordt soms onderschat of snel overgeslagen. Niet omdat mensen niet willen groeien, maar omdat retrospectives vaak niet goed worden uitgevoerd….
De Kamer heeft op 16 maart 2023 een wet aangenomen die de berekening wijzigt van de opzeggingstermijnen voor bepaalde werknemers van wie de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór…
🎓 Cass. 6 februari 2023 In een arrest van 6 februari 2023 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de rechter bij de beoordeling van een dringende reden niet…
🎓 Grondwettelijk hof 23 maart 2023 In zijn arrest van 23 maart 2023 bevestigde het Grondwettelijk Hof dat het niet discriminerend is om voor contractuele personeelsleden die een syndicaal…
De Vlaamse regering stelt een nieuw decreet voor om een aantal bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid op bouwplaatsen in Vlaanderen te wijzigen. De aangekondigde doelstelling is deze ketenaansprakelijkheid in de strijd…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect