Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
De voorschotbijdragen van de mede-eigenaars vormen de gewone inkomsten van de vereniging van mede-eigenaars en dienen als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals o.a. de verwarmings-…
Op 4 september 2020 gaf de Ministerraad de goedkeuring om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement-platform. Vandaag heeft de FOD BOSA aangekondigd dat een…
🎓 Europees Hof van Justitie – gevoegde zaken C-383/21 en C-384/21, Sambre & Biesme, van 9 juni 2022 Ook het plaatsen van een overheidsopdracht tussen twee aanbestedende overheden valt…
📜 Op 29 november 2022 werd een voorstel van decreet ingediend tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of…
Deze bespreking heeft niet tot doel om het nieuwe verbintenissenrecht op exhaustieve wijze te beschrijven, maar beperkt zich tot een selectie van vernieuwingen die bijzondere relevantie hebben voor de…
Algemene voorwaarden zijn niet meer weg te denken uit ons handels- en rechtsverkeer. Zij bieden ondernemingen immers het voordeel om op korte termijn een veelvoud aan overeenkomsten te sluiten…
De laatste jaren richt het strafrecht zich meer dan ooit op de bedrijfswereld. Denk maar aan milieumisdrijven, inbreuken op de sociale en fiscale wetgeving, inbreuken op het Wetboek van…
🎓 Hof van Beroep Gent – 16 januari 2023 Bij de oprichting van een BVBA bestond de mogelijkheid om het maatschappelijk kapitaal van de nieuw opgerichte vennootschap nog niet…
In huidige digitale tijden is de versleuteling van gegevensdragers zoals gsm’s en computers schering en inslag. Vervolgende instanties die met zulke sleutels geconfronteerd worden bevinden zich daardoor meer dan…
👉 Nieuwe circulaire FOD Financiën – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan aantal opties om aanvullend…
👉 Persbericht Ministerraad – 13 januari 2023 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank…
🎓 Bespreking Cass. 25 januari 2022 Algemene en ongedifferentieerde bewaring van communicatiegegevens is verboden. Dit bleek al met zoveel woorden uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie…
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 21 juni 2016 (C-15/15, New Valmar) geoordeeld dat de Vlaamse taalwetgeving het vrij verkeer van goederen…
De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te verkrijgen waarin bevestigd wordt…
Op de website van Vlabel werd in de loop van de eerste week van januari 2023 heel wat gepubliceerd. Onder meer werden(en) (de samenvatting van) drie definitieve vonnissen gepubliceerd….
In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval van een post communautaire…
Enige tijd geleden (artikel) brachten wij u op de hoogte dat Vlabel niet langer de aftrekbaarheid van de regularisatieheffing als passief in de erfbelasting zou aanvaarden (SP 21055). Vlabel…
Voor elkeen die zich inlaat met erfenisbetwistingen of vereffening-verdelingen na echtscheiding is het zeer goed opletten om tijdig de nodige vorderingen in te stellen en de cliënt daarbij correct…
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kondigt aan dat de procedures voor de Raad van State via hervormingen fors versneld zullen worden. Dat moet de rechtszekerheid en het investeringsklimaat…
Het wettelijk kader dat betrekking heeft op de aanvraag van een gecombineerde vergunning (zogenaamde ‘single permit’) voor derdelanders (i.e. niet EER/Zwitserse onderdanen) werd aangepast. Meer derdelanders zullen de mogelijkheid…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect