Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803…
De federale regering verlengt de flexibele insolventieregels (Boek XX, Wetboek van economisch Recht) die zijn ingevoerd met de Coronawet van 21 maart 2021 met meer dan een jaar, tot…
12/07/2021 Wanneer de Belgische Staat (rechterlijke macht) een curator aanstelt over een failliete onderneming en de kosten van de curator worden wegens gebrek aan actief vervolgens in een justitiële…
29/06/2021 – Bespreking GwH 17 juni 2021 – arrest nr. 93/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en 11 van…
24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep een voorafgaande maatregel bevolen…
07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de actuele gerechtskosten en hun…
23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht op toegang tot de…
08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een bijkomende termijn van 10…
07/07/2021 S. De Dier en J. Vananroye, Working Paper No. 2021/1, Jan Ronse Instituut De paper die Stijn De Dier en Joeri Vananroye schreven over de aansprakelijkheid van bestuurders…
15/06/2021 Aan de hand van een aantal recente uitspraken van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, beantwoorden Sara Cockx en Christian Minette (Schoups advocaten) een aantal praktische vragen van…
06/07/2021 In een recente blogpost van Timelex krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen m.b.t. de verschillende vereisten bij de doorgifte van persoonsgegevens van de EER naar een…
1 op 4 Belgen leidt aan ziekmakende stress. Stresspreventie op het werk is dus echt noodzakelijk om gevolgen zoals een burn-out te vermijden. Ontdek wat jij kan doen om…
30/06/2021 Bespreking Cass. 18 juni 2021 (C.19.0255.N) Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van bestuurders. Het Hof stelt…
In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk hof zich uitgesproken over de kwestie waarbij de verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting beperkt blijft tot de belasting op onroerende goederen…
11/06/2021 –  Cornelis en Feltkamp over ontwerp Boek 1 NBW N.a.v. de publicatie van de ontwerpteksten van Boek 1 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, hebben een aantal gastbloggers een…
In een arrest van 7 december 2020 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke verrekening van de schenkingen…
N.a.v. enkele recente parlementaire vragen, noteren de auteurs van deze bijdrage volgende antwoorden van de bevoegde minister, Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën: “Ik denk dat we met onze huidige…
In standpunt nr. 19027 van 26 april 2021 beslist de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat de loutere vermelding van goederen zonder waardering in de aangifte nalatenschap (een zogenaamde “pro memorie” aangifte) niet…
In een arrest van 14 mei 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat krachtens artikel 4 en 5 Woningbouwwet de rechten van de verkoper met betrekking tot het huis of…
De Vlaamse Regering heeft op 21 mei 2021 een nieuwe decreet aangenomen dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect