Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot dit arrest, werd het…
07/01/2022 Rb. Antwerpen, afdeling Antwerpen 20 december 2021, rolnummer 20/5603/A, niet gepubliceerd In een vonnis van 20 december 2021 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen werd duidelijk…
19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters van 31 mei 2017)….
18/01/2022 Bespreking Cass. 20 mei 2021 Bij arrest van 20 mei 2021 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de advies- en bijstandsverplichting van een architect in het kader…
14/01/2022 Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet elke VME houdt zich…
12/11/2021 Zoals u weet legt men in de statuten van het appartementsgebouw, meer specifiek in het reglement van mede-eigendom, de rechten en verplichtingen van de mede-eigenaars vast. Op zich is men ‘vrij’ om in…
09/01/2022 Cass. 29 oktober 2021 Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil “dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où…
28/12/2021 Bespreking Cass. 14 juni 2021 Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen…
31/05/2021 Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging…
15/12/2021 Op 28 oktober 2021 heeft de minister van Justitie aan de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) gevraagd een advies uit te brengen over een voorontwerp van koninklijk…
14/01/2022 Op 31 juli 2019 trad de Europese richtlijn – m.b.t. het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht – in werking, waarmee op…
20/01/2022 Voor de zevende keer hebben GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code. Deze nieuwe editie is de eerste die…
28/12/2021 Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde goed tot de volledig…
03/12/2021 Nu ook de Rulingcommissie zich over de kwestie buigt, onderzoeken de auteurs van deze bijdrage de problematiek van het “voorafgaand karakter” opdat een ruling kan worden aangevraagd. Wij…
10/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis Elk strafonderzoek tracht misdrijven te onderzoeken en de…
15/01/2022 Bespreking Cass. 2 december 2021 Bij een deficitair faillissement (niet elk faillissement eindigt deficitair) kunnen de huidige of gewezen (feitelijke) bestuurders/zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of…
07/01/2022 Over de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ondertussen al veel inkt gevloeid. Zo kenden we reeds de invoering van het nieuwe bewijsrecht in Burgerlijke zaken (Boek…
10/12/2021 In het kader van een geschillenregeling kan de rechter een aandeelhouder verplichten om aandelen over te nemen resp. over te dragen tegen de prijs die hij bepaalt. Daartoe…
30/12/2021 Trouwe lezers van deze blog zijn goed vertrouwd met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake het behoud van de rechten van werknemers bij insolventieprocedures. Arresten…
11/10/2021 Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect