M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Termijn voor verzoekschrift kwijtschelding : Grondwettelijk hof spreekt zich nogmaals uit

🎓 Bespreking van Grondwettelijk Hof – arrest nr. 86/2022 van 23 juni 2022 Op 23 juni 2022 heeft het Grondwettelijk Hof zich nogmaals uitgesproken over het verzoekschrift …

Het Grondwettelijk Hof en de bijzondere aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout bij faillissement

🎓 Bespreking Grondwettelijk Hof arrest nr. 152/2022 van 17 november 2022 In een arrest van vorige week 17 november 2022 diende het Grondwettelijk Hof zich uit te …

Het nieuwe verbintenissenrecht: impact op IT-contracten

Vanaf 1 januari 2023 zullen regels van het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing worden. Deze (nieuwe) regels hebben op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die …

Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie

Een van de maatregelen in de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 (BS van 10 november 2022) is het recht op deconnectie voor werknemers. …

Zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw: schijnt de zon voor iedereen binnen de VME?

Hoe te werk gaan wanneer men zonnepanelen wenst te leggen op een appartementsgebouw? Dat kan, alleen dient daarvoor toestemming van de VME voor te liggen via …

Het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van mede-eigenaars: hoe gebeurt de berekening? Uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. Er …

Onbelast schenken van aandelen op naam

Over de schenking van aandelen op naam is al veel inkt gevloeid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingsakten, op straffe van nietigheid, voor een …

Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden geen fiscaal misbruik? En tussen echtgenoten wel?

Bespreking VB 22044 vs. VB 21007 VB 22044 – Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden, 7 november 2022, gepubliceerd op 14 november 2022. Twee wettelijk samenwonenden …

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse Decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bij de verrekening van buitenlandse erfbelasting is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dat besliste het Grondwettelijk Hof in …

Overheidsopdrachten – De vertrouwelijkheid van stukken onder druk: een kentering in de rechtspraak van de Raad van State?

🎓 Bespreking van de arresten van de Raad van State van 11 mei 2022, nr. 253.720 en Raad van State 2 mei 2022, nr. 253.627. …

Tijdelijke mogelijkheid om voorschotten toe te kennen bij overheidsopdrachten

De oorlog in Oekraine bezorgt heel wat opdrachtnemers liquiditeitsproblemen als gevolg van de aanzienlijke prijsstijgingen van tal van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten. Om hier …

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op los zand na arrest Hof van Justitie

🎓 HvJ van 20 oktober 2022 (C-585/20) Het Europese Hof van Justitie heeft in een recent arrest van 20 oktober 2022 (C-585/20) geoordeeld dat het Unierecht in …

Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn …

Zaterdag een werkdag? NAR vraagt behoud van de bestaande cassatierechtspraak …

Boek 1 – Nieuw BW bepaalt in art. 1.7. §3: “Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op …

Nieuwe tarieven rechtsplegingsvergoeding

Vanaf 1 november 2022 zijn de tarieven van de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 voor de tweede keer dit …

Inwerkingtreding van het hervormde seksueel strafrecht: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek voor het seksueel strafrecht: het seksueel strafrecht verhuist naar een nieuw hoofdstuk in Titel VIII in het …

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

Ministerraad keurt ontwerp van KB goed. Als reactie op de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen van …

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid & Ondersteuning met als doel het …

Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021

Advies nr. C/2022/5 Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn …

Eerste verzoek tot bijkomend onderzoek voor appèlrechter niet per definitie ‘laattijdig’

🎓 Cass. 14 juni 2022 – AR P.22.0343.N. Het komt wel eens voor dat de beklaagde in een strafprocedure voor de eerste maal in hoger …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect