M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Overheidsopdrachten – het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht

07/06/2022 Bespreking van het arrest van 24 februari 2022, nr. 253.098, NV Willemen Infra / het Vlaamse Gewest Het opmaken van een actuele raming van …

Groen licht voor de omgevingshandhaving 2.0?

29/07/2022 Bespreking voorontwerp decreet optimalisatie van de omgevingshandhaving – eerste principiële goedkeuring – voornaamste wijzigingen Het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving …

Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht of verdeelrecht? Het Grondwettelijk Hof aan het woord!

18/07/2022 Bespreking arrest Grondwettelijk hof van 20 januari 2022 De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft …

Meerwaarde op aandelen belastbaar als divers inkomen?

15/7/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Gent 22 maart 2022 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist …

Datalek blunders: stop de cc-terreur in e-mails!

15/06/2022 Ongevraagd in cc staan in een mail. Een datalek? De GBA publiceerde er recent nog enkele beslissingen over. In een van deze beslissingen oordeelde …

Verzoek tot inzage – een update

februari 2022 Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft recent een ontwerp van richtsnoeren (in het Engels) gepubliceerd over het recht op inzage (artikel 15 AVG). …

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

12/05/2022 Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en van contract hun plaats in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een nieuwigheid …

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

23/05/2022 Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in artikel 5.33 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast doet ook een ‘nieuw’ wilsgebrek zijn …

Het niet tijdig meedelen van een ziektebriefje leidt niet zomaar tot contractbreuk!

24/06/2022 Het arbeidshof van Antwerpen bevestigde recentelijk dat een arbeidsongeschikte werknemer die naliet zijn ziektebriefje binnen te brengen, niet de wil had om zijn arbeidsovereenkomst …

Het lot van het GSM-nummer na ontslag

02/06/2022 Wanneer een werknemer een GSM ter beschikking krijgt van zijn werkgever, en de arbeidsovereenkomst beëindigt wordt, mag de ontslagen werknemer dan zijn gsm-nummer behouden? …

Sociale inspectie krijgt ruimere bevoegdheid om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen

28/06/2022 Wie zich het slachtoffer voelt van discriminatie, moet feiten kunnen aantonen die het bestaan van discriminatie, op grond van een beschermd criterium, doen vermoeden. …

Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022 Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks …

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden, zelfs “met” een ruling!

12/05/2022 In een vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een artsenvennootschap herinnerd aan de draagwijdte van de bescherming …

Alarmbelprocedure: waakzaamheid geboden!

29/04/2022 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt de naleving van meerdere regels op om de solvabiliteit en de continuïteit van ondernemingen te waarborgen …

Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

30/06/2022 De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe …

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning

31/05/2022 Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke …

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?

20/06/2022 Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorbije vrijdag een definitief akkoord. De voornaamste …

Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden

03/06/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke …

Tijdelijke wijzigingen aan boek XX WER (nogmaals) verlengd in afwachting van de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

16/06/2022 De maatregelen zouden oorspronkelijk buiten werking treden op 30 juni 2021, doch werden een eerste maal verlengd tot 16 juli 2022. Dit was meteen …

Belangrijke nieuwe regels voor de aankondiging van prijskortingen aan consumenten

02/06/2022 Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van het Wetboek Economisch Recht met nieuwe regels voor de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten. Voortaan …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect