M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Verplichte statutenwijziging onder het WVV: het aftellen is begonnen!

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’) trad 1 mei 2019 in werking met als doel de innovatie, versoepeling en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. …

Nieuw “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen” (CASAVV) brengt eerste adviezen uit

Recent werd een nieuw Adviescomité opgericht : CASAVV of voluit “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen”. Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking …

Post-overname geschillen

Goede overeenkomsten maken goede vrienden. Dit is zeker het geval bij de overname van aandelen van een vennootschap, zoals toegelicht in onze vorige nieuwsberichten. Goede …

Aanverwante overeenkomsten bij de aandelenoverdracht

De overdracht van aandelen gaat vaak gepaard met bijkomende afzonderlijke afspraken die de toekomstige relatie regelen tussen de koper en verkoper van aandelen. Idealiter legt …

Verschuiving van de peildatum in het kader van de geschillenregeling: Hof van Cassatie eist motivering in concreto

In het kader van de geschillenregeling, vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) opgenomen in de artikelen 642 en 643 van …

Vruchtgebruik bij een nalatenschap

Wie erft het vruchtgebruik? In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm). Feitelijk samenwonende partners …

Successieplanning : de gesplitste aankoop

In België is de gesplitste aankoop een veelgebruikte techniek voor familiale successieplanning bij aankoop van onroerend goed. Deze juridische techniek maakt het mogelijk om het …

Schenk- en erfbelasting. Verstrengde houding Vlabel inzake gunstregime familiale vennootschappen

De schenk- en erfbelasting zijn gewestelijke belastingen waardoor elk gewest haar eigen regelgeving kent. Niettemin zijn er parallellen. Zo kent elk gewest een gunstregime voor …

Valencia en de Balearen kondigen aanzienlijke wijzigingen aan wat betreft de regionale erf- en schenkbelasting

Nieuwe vrijstellingen in Valencia en de Balearen verlagen de successiedruk aanzienlijk Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij …

Je gezinswoning: vrijstelling van erfbelasting of niet?

In het Vlaamse Gewest kan je als langstlevende partner sinds 2007 de gezinswoning erven zonder hierop erfbelasting te moeten betalen. Een verkoop van de gezinswoning …

Uitbreiding van de Belgische anti-discriminatiewetgeving – Meervoudige, associatieve en vermeende discriminatie nu ook expliciet bij wet verboden

Op 20 juli 2023 werd een wetswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de anti-discriminatiewetgeving zowel op materieel als op procedureel vlak aanzienlijk uitbreidt. De …

FSMA doet voorstel voor drie wetswijzigingen voor beursgenoteerde vennootschappen

Op 23 juni 2023 publiceerde de FSMA haar jaarverslag 2022. Bij die gelegenheid gaf Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA, een webinar over de …

Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937

🎓 Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 In een vonnis van 20 januari 2023 heeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel …

Het belang van de gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voor GDPR compliance

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR” blijft een hot topic voor ondernemingen en organisaties. Zo is het een vaak voorkomende vraag hoe …

Wet houdende omzetting Herstructureringsrichtlijn gepubliceerd!

De Wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve …

Controle op buitenlandse directe investeringen vanaf 1 juli 2023

De start van de zomervakantie luidt een nieuw aanmeldingsregime in. Net als in vele andere EU-Lidstaten wordt in België een screeningmechanisme ingevoerd dat buitenlandse directe investeringen controleert. …

Aansprakelijkheid van bestuurders bij datalekken & cyberaanvallen

In Nederland riskeren beursgenoteerde bedrijven vanaf 2023 een boete wanneer zou blijken dat hacking of het falen van IT-systemen van de onderneming te wijten is …

De belangenconflictprocedure: what’s new onder het WVV?

Met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn een aantal aspecten van de belangenconflictprocedure in de NV, de BV en de CV gewijzigd. De …

Minder belastingverhoging voor verzuim in de erfbelasting

Er bestond vroeger een logische regel dat het verzwijgen van activa die alleszins bekend waren bij de fiscus, slechts half zo zwaar beboet werd als …

Hof van Beroep te Gent beschouwt uitkeringen uit een buitenlandse stichting als een belastbaar fictielegaat (1)

Het Hof van Beroep te Gent deed met het arrest van 5 april 2022 opnieuw uitspraak over de belastbaarheid van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect