M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot …

Zonder gegronde reden een bouwproject aanvallen kan als een fout worden gekwalificeerd

07/01/2022 Rb. Antwerpen, afdeling Antwerpen 20 december 2021, rolnummer 20/5603/A, niet gepubliceerd In een vonnis van 20 december 2021 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, …

Het tariferingsbureau voor verplichte bouwverzekeringen (eindelijk) operationeel

19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters …

De advies- en bijstandsverplichting van de architect opnieuw onder de loep van het Hof van Cassatie

18/01/2022 Bespreking Cass. 20 mei 2021 Bij arrest van 20 mei 2021 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de advies- en bijstandsverplichting van een …

Een gewaarschuwd VME…

14/01/2022 Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet …

Een verkoop/verhuur van uw parkeerplaats in het appartementsgebouw: is een beperking in de statuten rechtsgeldig?

12/11/2021 Zoals u weet legt men in de statuten van het appartementsgebouw, meer specifiek in het reglement van mede-eigendom, de rechten en verplichtingen van de mede-eigenaars vast. Op zich is …

Le juge peut refuser de reconnaître l’acte désavoué sans devoir procéder à la vérification d’écriture

09/01/2022 Cass. 29 oktober 2021 Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil “dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et …

Kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt in burgerlijke zaken?

28/12/2021 Bespreking Cass. 14 juni 2021 Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het …

Centraal Register van de Bescherming van de Personen – Nieuw vanaf 1 juni 2021

31/05/2021 Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor …

Advies – Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging, de kosten en de buitengewone ambtsverrichtingen van de bewindvoerders

15/12/2021 Op 28 oktober 2021 heeft de minister van Justitie aan de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) gevraagd een advies uit te brengen over …

Digitalisering inzake de oprichting van een vennootschap: wat betekent het concreet?

14/01/2022 Op 31 juli 2019 trad de Europese richtlijn – m.b.t. het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht – …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020

20/01/2022 Voor de zevende keer hebben GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code. Deze nieuwe editie …

Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in!

28/12/2021 Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde …

België binnenkort een fiscale cryptowoestijn?

03/12/2021 Nu ook de Rulingcommissie zich over de kwestie buigt, onderzoeken de auteurs van deze bijdrage de problematiek van het “voorafgaand karakter” opdat een ruling …

Hof van Cassatie onderstreept het belang van het eerlijk proces bij de controle van de voorlopige hechtenis

10/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis Elk strafonderzoek tracht misdrijven …

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast?

15/01/2022 Bespreking Cass. 2 december 2021 Bij een deficitair faillissement (niet elk faillissement eindigt deficitair) kunnen de huidige of gewezen (feitelijke) bestuurders/zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld …

Toerekening van onrechtmatige daden aan de vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent in het nieuwe BW

07/01/2022 Over de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ondertussen al veel inkt gevloeid. Zo kenden we reeds de invoering van het nieuwe bewijsrecht …

Goede afspraken maken goede vrienden? Over de geldigheid van prijsbepalingsclausules en good/bad leaver clausules in het kader van onder meer de geschillenregeling

10/12/2021 In het kader van een geschillenregeling kan de rechter een aandeelhouder verplichten om aandelen over te nemen resp. over te dragen tegen de prijs …

Geen tweede kans voor pre-pack?

30/12/2021 Trouwe lezers van deze blog zijn goed vertrouwd met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake het behoud van de rechten van …

Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd!

11/10/2021 Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect