M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Het niet tijdig meedelen van een ziektebriefje leidt niet zomaar tot contractbreuk!

24/06/2022 Het arbeidshof van Antwerpen bevestigde recentelijk dat een arbeidsongeschikte werknemer die naliet zijn ziektebriefje binnen te brengen, niet de wil had om zijn arbeidsovereenkomst …

Het lot van het GSM-nummer na ontslag

02/06/2022 Wanneer een werknemer een GSM ter beschikking krijgt van zijn werkgever, en de arbeidsovereenkomst beëindigt wordt, mag de ontslagen werknemer dan zijn gsm-nummer behouden? …

Sociale inspectie krijgt ruimere bevoegdheid om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen

28/06/2022 Wie zich het slachtoffer voelt van discriminatie, moet feiten kunnen aantonen die het bestaan van discriminatie, op grond van een beschermd criterium, doen vermoeden. …

Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022 Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks …

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden, zelfs “met” een ruling!

12/05/2022 In een vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een artsenvennootschap herinnerd aan de draagwijdte van de bescherming …

Alarmbelprocedure: waakzaamheid geboden!

29/04/2022 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt de naleving van meerdere regels op om de solvabiliteit en de continuïteit van ondernemingen te waarborgen …

Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

30/06/2022 De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe …

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning

31/05/2022 Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke …

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?

20/06/2022 Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorbije vrijdag een definitief akkoord. De voornaamste …

Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden

03/06/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke …

Tijdelijke wijzigingen aan boek XX WER (nogmaals) verlengd in afwachting van de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

16/06/2022 De maatregelen zouden oorspronkelijk buiten werking treden op 30 juni 2021, doch werden een eerste maal verlengd tot 16 juli 2022. Dit was meteen …

Belangrijke nieuwe regels voor de aankondiging van prijskortingen aan consumenten

02/06/2022 Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van het Wetboek Economisch Recht met nieuwe regels voor de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten. Voortaan …

Strengere garantieverplichtingen voor webshops vanaf 1 juni 2022!

09/04/2022 Europa werkt al langer aan een verdere eenmaking en verstrenging van het consumentenrecht online. Twee richtlijnen die hieraan moeten bijdragen (richtlijnen nrs. 2019/770 en …

Vergeet uw belangenconflict niet op de correcte manier bekend te maken

06/06/2022 Indien u binnen uw vennootschap wordt geconfronteerd met een belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders, moet u bepaalde formaliteiten naleven, waaronder de …

Planschade en 50 meter: een nieuw twistpunt verduidelijkt

31/05/2022 Het Grondwettelijk Hof geeft in haar arrest van 17 februari 2022 (nr. 27/2022) antwoord op een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg …

Geen fout door onvergunde handelingen te staken

07/06/2022 Zo oordeelt de vrederechter van het eerste kanton te Aalst in een vonnis van 2 juni 2022: ‘Een bevel tot staking van de door …

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

10/06/2022 Een overzicht van de documenten nodig voor de verkoop van een woning. Ook “stedenbouwkundige inlichtingen” of het stedenbouwkundig uittreksel hoort daarbij. Een stedenbouwkundig uittreksel …

Vermenging van eigen en gemeenschappelijke gelden op een bankrekening: voorzichtigheid geboden

15/05/2022 Het belang van de kwalificatie als eigen of gemeenschappelijke gelden wordt vaak onderschat. Dat verklaart ook waarom veel echtgenoten hun geldzaken niet steeds op …

Omzetting Europese Insolventierichtlijn opnieuw uitgesteld

22/05/2022 In principe moest de Europese Insolventierichtlijn waarvan wordt verwacht dat ze het Belgische insolventierecht zal hertekenen.  gebeuren tegen 17 juli 2022. België zal deze …

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

01/06/2022 Tot 1 januari 2018, konden kapitaalverminderingen belastingvrij worden doorgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden kapitaalverminderingen op fiscaal vlak pro rata aangerekend op het fiscaal …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect