M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Vruchtgebruik bij een nalatenschap

Wie erft het vruchtgebruik? In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm). Feitelijk samenwonende partners …

Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal?

De prijzen van de bouwmaterialen en de lonen zijn al enige tijd aan een sterke opmars bezig, in het bijzonder door de gevolgen van de …

Het verschil tussen de share deal en de asset deal bij de verkoop van onroerende goederen

De verkoop van onroerende goederen gebeurt niet altijd door de effectieve overdracht van het onroerend goed zelf, de stenen als het ware. Wanneer het over …

Verlaagd verkooprecht woningen: meer tijd om tweede woning van de hand te doen

De registratiebelasting die in het Vlaams Gewest betaald moet worden op een woning, is vorig jaar verlaagd tot 3%, en zelfs tot 1% voor een …

Wetsvoorstel houdende boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) ingediend in de Kamer – afschaffing samenloopverbod en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent

De volgende stap in de globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek is gezet. Op 8 maart 2023 werd het Wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” …

Zal boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) de cap op bestuurdersaansprakelijkheid nieuw leven inblazen?

De numerieke beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid, de zgn. “cap”, was één van de meest spraakmakende en controversiële vernieuwingen in aanloop naar de invoering van het …

Hand- of bankgift nadien vrijstellen van of onderwerpen aan inbreng: het kan onderhands

🎓 Cass. 3 februari 2022 Op 3 februari 2022 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een handgift, die gedaan werd als voorschot op erfdeel, …

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij …

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse erfbelasting

N.a.v. de recente invoering van boek 1 van het nieuwe B.W. “Algemene bepalingen” stelt de auteur van het artikel, Nicolas Geelhand de Merxem zich de …

Wanneer is een cadeau een schenking?

🎓 Gent 22 maart 2022 In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip “gebruikelijk …

De gevolgen van Boek 5 op de vennootschap

Op 1 januari 2023 trad Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. Deze modernisering van het verbintenissenrecht heeft een onmiskenbare impact op het …

De impact van boek 5 BW op de schenking onder ontbindende voorwaarde

Dikwijls worden aan schenkingen ontbindende voorwaarden verbonden. Daarmee zorgt de schenker ervoor dat het geschonken goed naar hem terugkeert in de omstandigheden waarin hij dit …

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien …

De renovatieverplichting. Ook voor mij?

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie geldt sinds 1 januari 2023 de renovatieverplichting voor energieverslindende residentiële gebouwen. Wat betekent dit concreet? De renovatieverplichting is …

Asbestattest: ruime én strenge nieuwe informatieplicht in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest vereist voor de overdracht van een woning of ander gebouw in Vlaanderen, dat gebouwd werd voor 2001. De …

Kan de Vlaamse Belastingdienst terugkomen op een voorafgaand attest inzake vrijstelling van schenkbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te …

Drie (definitieve) vonnissen inzake erfbelasting: juridisch juist maar met een wrange bijsmaak

Op de website van Vlabel werd in de loop van de eerste week van januari 2023 heel wat gepubliceerd. Onder meer werden(en) (de samenvatting van) …

Hof van Beroep Gent (her)bevestigt principes inzake onverdeelde gemeenschappelijke rekeningen in de aangifte nalatenschap van de langstlevende

In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval …

Voldoende (duidelijke) toegang rechter inzake vorderingen verband houdend met vereffening-verdeling?

Voor elkeen die zich inlaat met erfenisbetwistingen of vereffening-verdelingen na echtscheiding is het zeer goed opletten om tijdig de nodige vorderingen in te stellen en …

Gelijke regeling in de drie gewesten inzake erfbelasting/successierechten voor uitkeringen uit levensverzekeringen

Een levensverzekering wordt sedert jaar en dag gebruikt als middel om ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit van het gezin wordt gewaarborgd bij overlijden …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect