M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij …

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse erfbelasting

N.a.v. de recente invoering van boek 1 van het nieuwe B.W. “Algemene bepalingen” stelt de auteur van het artikel, Nicolas Geelhand de Merxem zich de …

Wanneer is een cadeau een schenking?

🎓 Gent 22 maart 2022 In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip “gebruikelijk …

Fiscale hervorming in de pijplijn: wat is de impact op uw familiale planning?

In de zomer van 2022 lanceerde de minister van Financiën zijn visienota voor het doorvoeren van een brede fiscale hervorming. Onlangs publiceerde de minister een …

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien …

Verkoop van vernieuwbouw met BTW: that’s the question!

🎓 Een baanbrekend arrest van het hof van beroep van Gent – 22 november 2022 Op de vastgoedmarkt wordt op vandaag naast nieuwbouw evenzeer gerenoveerde …

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

📜 Bespreking Decreet van 9 december 2022 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 20 december 2022 Bij decreet van …

Ontbinding schenking gevolgd door nieuwe schenking: geen schenkbelasting

📜 Vlabel – voorafgaande beslissing nummer 22048 d.d. 5 december 2022 In een recente voorafgaande beslissing heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) enigszins verrassend geoordeeld dat …

Individuele pensioentoezegging en 80%-regel

De aftrekbaarheid van premies gestort in het kader van een individuele pensioentoezegging (IPT) is gewijzigd, meer in het bijzonder de berekening van de 80%-grens. Hoe? …

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

👉 Nieuwe circulaire FOD Financiën – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan …

Kan de Vlaamse Belastingdienst terugkomen op een voorafgaand attest inzake vrijstelling van schenkbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te …

Drie (definitieve) vonnissen inzake erfbelasting: juridisch juist maar met een wrange bijsmaak

Op de website van Vlabel werd in de loop van de eerste week van januari 2023 heel wat gepubliceerd. Onder meer werden(en) (de samenvatting van) …

Hof van Beroep Gent (her)bevestigt principes inzake onverdeelde gemeenschappelijke rekeningen in de aangifte nalatenschap van de langstlevende

In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval …

(Opnieuw) over de verrekening van de regularisatieheffing bij de aangifte in de erfbelasting

Enige tijd geleden (artikel) brachten wij u op de hoogte dat Vlabel niet langer de aftrekbaarheid van de regularisatieheffing als passief in de erfbelasting zou …

Voldoende (duidelijke) toegang rechter inzake vorderingen verband houdend met vereffening-verdeling?

Voor elkeen die zich inlaat met erfenisbetwistingen of vereffening-verdelingen na echtscheiding is het zeer goed opletten om tijdig de nodige vorderingen in te stellen en …

Gelijke regeling in de drie gewesten inzake erfbelasting/successierechten voor uitkeringen uit levensverzekeringen

Een levensverzekering wordt sedert jaar en dag gebruikt als middel om ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit van het gezin wordt gewaarborgd bij overlijden …

Onbelast schenken van aandelen op naam

Over de schenking van aandelen op naam is al veel inkt gevloeid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingsakten, op straffe van nietigheid, voor een …

Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden geen fiscaal misbruik? En tussen echtgenoten wel?

Bespreking VB 22044 vs. VB 21007 VB 22044 – Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden, 7 november 2022, gepubliceerd op 14 november 2022. Twee wettelijk samenwonenden …

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse Decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bij de verrekening van buitenlandse erfbelasting is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dat besliste het Grondwettelijk Hof in …

VVPRbis – Opgelet! — Heeft uw vennootschap vrijstelling van volstorting verleend aan haar aandeelhouders? Nog snel ‘bijstorten’, anders verlies van VVPRbis …

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden verstrengd vanaf 1 januari 2022. Om te kunnen genieten van het VVPRbis-regime is voortaan vereist dat de initieel beloofde …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect