M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim

Nieuwsbrief juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. …

Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

14/06/2021 Het Gentse Hof van beroep bevestigde eerder het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, , waarin beslist werd dat wanneer …

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

22/06/2021 Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders In deze bijdrage (downloadbare PDF) antwoord op vragen zoals U bent gescheiden of bent momenteel …

Verrekening van buitenlands successierecht enkel voor onroerende goederen : ongrondwettig, zegt het Grondwettelijk Hof

In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk hof zich uitgesproken over de kwestie waarbij de verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting beperkt blijft …

Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

In een arrest van 7 december 2020 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke …

“Pro memorie” aangifte: verzuim of tekortschatting?

In standpunt nr. 19027 van 26 april 2021 beslist de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat de loutere vermelding van goederen zonder waardering in de aangifte nalatenschap (een zogenaamde …

Schenking in extremis na uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen: geen fiscaal misbruik

Bespreking van een recent arrest van het Hof van Beroep van Gent: een door Vlabel geopperd fiscaal misbruik wordt weerlegd. O.a. met deze vaststelling: “…het …

Verplichte registratie buitenlandse schenkingsakten: de fiscus licht toe

Zoals u weet moeten notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden, sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd worden in België. Hoewel er verschillende alternatieven …

Wetsontwerp fraudebestrijding : verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders

Met dit nieuwe wetsontwerp wil de Regering de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders regelen en uitbreiden. Hiermee worden een …

De sluiting van de kaasroute – Zet de administratie met haar circulaire de puntjes op de ‘i’?

Reeds tijdens de parlementaire werkzaamheden bij de wetten die de kaasroute sluiten, werd gesproken van een circulaire, teneinde het begrip ‘notariële akte’ te verduidelijken. In …

Rechtbank bevestigt : in extremis planning met onroerend goed is geen veinzing

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft een interessant vonnis geveld over het toepasselijk tarief in de schenkbelasting in een situatie waarbij een kinderloze vrouw …

De fiscus wordt teruggefloten: zij mag de nietigheid van een onderhandse schenking niet inroepen!

Bespreking arrest Hof van Beroep Gent – 15  december 2020 De Vlaamse Belastingdienst houdt geen rekening met een onderhandse geregistreerde schenking en heft erfbelasting over …

De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen

Door twee wetten, van 3 en 13 december 2020, goedgekeurd door het federale parlement, werd de zgn. ‘kaasroute’ afgesloten. Vanaf 15 december 2020 moeten schenkingsakten …

Update – Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit – Een aangekondigde hervorming met gemengde gevoelens

Bespreking van het ontwerpdecreet van 20 januari 2021 Inhoudelijk wijkt het ontwerp op een aantal punten van het voorontwerp van decreet af:  Afschaffing van het fiscaal …

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is

De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland …

Fiscale hervorming buitenlands vastgoed: wat verandert er voor jou?

Eind vorige week kwam er een einde aan de ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlands en buitenlands vastgoed dat wordt aangehouden door Belgische belastingplichtigen. In het …

De waardering van vruchtgebruik volgens de Vlaamse Hoven van Beroep: de bal gaat langzaam aan het rollen

In twee recent verschenen arresten, met name een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 17 november 2020 en een arrest van het …

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed

 In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij een schenking …

Art. 2.7.3.2.5 VCF (art. 108 oud W.Succ.) en de Vlaamse minister van Financiën

Bespreking van een casus : Een oude kinderloze tante verkoopt een onroerend goed voor 400.000 euro. Twee jaar en half later overlijdt zij zonder een …

Geregistreerde onderhandse schenking: geen erfbelasting verschuldigd?

Met haar arrest van 15 december 2020 sluit het hof van beroep te Gent zich aan bij vroegere Cassatierechtspraak die stelt dat de fiscus een …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect