M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van de vennootschap

03/11/2021 In het vereffeningsproces van een vennootschap is het de taak van de vereffenaar om de vennootschap in kwestie in gereedheid te brengen voor de …

Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit: nieuwigheden op het gebied van de mobiliteitsbelasting

12/11/2021 De wet die woensdag gestemd werd, wijzigt het wettelijk kader van het mobiliteitsbudget. Bovendien wil de wetgever de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens …

De fiscus moet rekening houden met het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen de belastingplichtige en diens advocaat

25/10/2021 In een arrest van 7 september 2021 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen een belastingplichtige en zijn …

Wallonië verlengt de verdachte periode m.b.t. niet-geregistreerde schenkingen

09/11/2021 Op Waals niveau werd op 28 oktober 2021 beslist dat de verdachte periode m.b.t. niet-geregistreerde schenkingen vanaf 2022 vijf jaar zal bedragen. Een schenker …

Aftrekbaarheid regularisatieheffing als passief nalatenschap: Vlabel verandert geweer van schouder

19/10/2021 Vlabel publiceerde op 1 oktober 2021 een nieuw standpunt (SP 21055) inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing als passief van de nalatenschap, en dit …

Voortaan minder risico op monsterboeten

19/10/2021 Er is sprake van zogenaamde ‘aanslag geheime commissielonen’, of ‘monsterboete’ wanneer bijvoorbeeld lonen of bepaalde vergoedingen door de uitkerende vennootschap niet zijn vermeld op …

De klok tikt: Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België

21/10/2021 Marokko en Turkije zullen weldra financiële gegevens uitwisselen van Belgische inwoners met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De gegevens zullen worden overgemaakt …

Zijn aankopen van handelsgoederen aftrekbare bedrijfsuitgaven in de zin van art. 49 WIB/92 ?

20/08/2021 Enkele bemerkingen n.a.v. twee (ogenschijnlijk ?) tegenstrijdige arresten van het Hof van Cassatie. En grijpt de wetgever in ? Recent heeft de ministerraad een …

Oude sterfhuis clausules in huwelijkscontracten voortaan altijd belast in het Vlaamse Gewest

15/10/2021 Cass. 16 september 2021 Het Hof van Cassatie deed recent een belangrijke uitspraak over de inwerkingtreding van de gewijzigde (en fiscaal nadelige) Vlaamse wetgeving …

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht

11/10/2021 Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft …

Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden

15/09/2021 Hof van Beroep Gent, 30 maart 2021 Vlabel standpunt nr. 21039 d.d. 7 juni 2021 Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten …

Uitkering liquidatiereserves familiale vennootschap met behoud vrijstelling schenkbelasting?

15/09/2021 De schenking van aandelen van een familiale vennootschap kan genieten van een vrijstelling van schenkbelasting. Deze vrijstelling blijft alleen behouden als de familiale vennootschap …

VZW’s – welke nieuwigheden uit het WVV?

11/10/2021 Eind 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht, met een gloednieuw Wetboek van Vennootschappen (WVV). Dit nieuwe wetboek bracht tal van vernieuwingen met zich …

Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt

11/10/2021 Om de verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik er toe aan te zetten de huur van deze panden, verschuldigd tijdens een periode van …

Corona update: Fiscaal regime VAPZ

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in …

De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen – Cassatie spreekt zich uit

09/08/2021 Bespreking Cass. 7 december 2020 Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Nochtans heerst er rechtsonzekerheid …

Geen moratoriumintresten bij teruggave teveel betaalde erfbelasting?

28/07/2021 Hof van beroep van Gent interpreteert ‘vergissing’ in hoofde van Vlabel Sinds 1 januari 2015 bepaalt artikel 3.9.2.0.1 van de VCF dat Vlabel in …

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

06/08/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting …

Erfovereenkomsten en zorgvolmacht: een moeilijk huwelijk?

10/08/2021 De zorgvolmacht wint de laatste jaren aan populariteit als tool voor successieplanning. En terecht. In deze video bespreken we de kansen en beperkingen van …

UBO-register : Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert

17/08/2021 In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect