Gerechtelijk recht

04/04/2022 Krachtens artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen gekoppeld aan het indexcijfer…
17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit aan een rechtspersoon moet…
15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen de Betaling van een…
25/01/2022 In deze bijdrage gaan de auteurs even verder in op de uitwerking van de zorgvolmacht, in een internationale context. Wanneer een casus een internationaal tintje krijgt, wordt u…
28/06/2021 Bespreking Cass. 11 juni 2021 – (C.17.0412.N) Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in voltallige zitting gewezen arrest…
17/01/2022De Brexit heeft een grote impact op de relatie met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. In dit nieuwsbericht focussen we op één bepaald aspect daarvan, met name het toepasselijke…
09/01/2022 Cass. 29 oktober 2021 Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil “dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où…
28/12/2021 Bespreking Cass. 14 juni 2021 Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen…
25/10/2021 In een arrest van 7 september 2021 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen een belastingplichtige en zijn advocaat, welke werd gekopieerd…
Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten goed op 20 oktober…
08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend. Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 BW moet hij die…
14/08/2021 – Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 – “Volvo arrest” Het Hof oordeelt als volgt: “Artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement…
Op 20 juli 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een verzamelwet met belangrijke wijzigingen voor justitie. Met op de eerste plaats een nieuw uitstel voor de invoering van de…
12/08/2021 – Bespreking Cass. 18 juni 2021 In dit arrest van 18 juni 2021 (C.20.0579.N) preciseert het Hof van Cassatie dat de toekenning van een hogere rechtsplegingsvergoeding moet gemotiveerd…
24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep een voorafgaande maatregel bevolen…
07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de actuele gerechtskosten en hun…
23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht op toegang tot de…
08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een bijkomende termijn van 10…
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie,…
Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een “Europees openbaar ministerie” voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten nadele van de EU-begroting….

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect