M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Opnieuw verhoging van de rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022

04/04/2022 Krachtens artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen …

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon?

17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit …

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen …

Zorgvolmacht in een internationaal kleedje?

25/01/2022 In deze bijdrage gaan de auteurs even verder in op de uitwerking van de zorgvolmacht, in een internationale context. Wanneer een casus een internationaal …

Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen

28/06/2021 Bespreking Cass. 11 juni 2021 – (C.17.0412.N) Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in …

Uw contracten na Brexit – Over de geldigheid van forum- en rechtskeuzebedingen

17/01/2022De Brexit heeft een grote impact op de relatie met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. In dit nieuwsbericht focussen we op één bepaald aspect daarvan, …

Le juge peut refuser de reconnaître l’acte désavoué sans devoir procéder à la vérification d’écriture

09/01/2022 Cass. 29 oktober 2021 Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil “dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et …

Kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt in burgerlijke zaken?

28/12/2021 Bespreking Cass. 14 juni 2021 Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het …

De fiscus moet rekening houden met het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen de belastingplichtige en diens advocaat

25/10/2021 In een arrest van 7 september 2021 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen een belastingplichtige en zijn …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage

08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend. Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 …

Arrêt Volvo de la CJUE – l’article 7, §2, du règlement Bruxelles Ibis attribue tant la compétence internationale que la compétence territoriale

14/08/2021 – Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 – “Volvo arrest” Het Hof oordeelt als volgt: “Artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr. 1215/2012 …

Verzamelwet Justitie: uitstel voor rechtspraakdatabank vonnissen en arresten en wijzigingen in Gerechtelijk Wetboek, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek

Op 20 juli 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een verzamelwet met belangrijke wijzigingen voor justitie. Met op de eerste plaats een nieuw uitstel voor …

De toekenning van een rechtsplegingsvergoeding boven het basisbedrag moet gemotiveerd worden

12/08/2021 – Bespreking Cass. 18 juni 2021 In dit arrest van 18 juni 2021 (C.20.0579.N) preciseert het Hof van Cassatie dat de toekenning van een …

Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021

24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep …

Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen?

07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging

08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een …

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten …

België bereidt zich voor op de oprichting van het Europees openbaar ministerie

Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een “Europees openbaar ministerie” voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect