M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Europese richtlijn over auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – omzetting in Belgisch recht

Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en …

Nieuwe regels bij prijsvermindering. Welkom aan een oude bekende.

Het is weer even opletten voor ondernemingen die promo-acties willen organiseren of (solden)kortingen willen geven. Sinds 28 mei 2022 zijn de regels over aankondigingen van …

Conflicterende algemene voorwaarden (zogenaamde ‘battle of forms’) onder het nieuw verbintenissenrecht

11/10/2022 Nieuw in het verbintenissenrecht: de wettelijke verankering van de knock out- rule voor tegenstrijdige algemene voorwaarden. Concreet gaat het om de situatie waarin twee …

Nieuwe regels inzake verticale overeenkomsten gepubliceerd: wat verandert er voor u?

Op  10 mei 2022 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening (*).  Deze verordening houdt de nieuwe mededingingsrechtelijke regels in die van toepassing zijn op …

Wijziging groepsvrijstelling: is de overeenkomst met uw verdelers nog wel geldig na 1 juni 2022?

07/03/2022 De verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER) creëert een uitzondering op het principiële kartelverbod en dit voor bepaalde verticale overeenkomsten. De verordening dateert van 2010(*) en was …

Datalek blunders: stop de cc-terreur in e-mails!

15/06/2022 Ongevraagd in cc staan in een mail. Een datalek? De GBA publiceerde er recent nog enkele beslissingen over. In een van deze beslissingen oordeelde …

Verzoek tot inzage – een update

februari 2022 Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft recent een ontwerp van richtsnoeren (in het Engels) gepubliceerd over het recht op inzage (artikel 15 AVG). …

Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden

03/06/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke …

Tijdelijke wijzigingen aan boek XX WER (nogmaals) verlengd in afwachting van de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

16/06/2022 De maatregelen zouden oorspronkelijk buiten werking treden op 30 juni 2021, doch werden een eerste maal verlengd tot 16 juli 2022. Dit was meteen …

Belangrijke nieuwe regels voor de aankondiging van prijskortingen aan consumenten

02/06/2022 Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van het Wetboek Economisch Recht met nieuwe regels voor de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten. Voortaan …

Strengere garantieverplichtingen voor webshops vanaf 1 juni 2022!

09/04/2022 Europa werkt al langer aan een verdere eenmaking en verstrenging van het consumentenrecht online. Twee richtlijnen die hieraan moeten bijdragen (richtlijnen nrs. 2019/770 en …

Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan …

Nieuwigheden in het Belgische mededingingsrecht

21/03/2022 Met de Wet van 28 februari 2022 heeft de Belgische wetgever de ECN+ richtlijn omgezet die de nationale mededingingsautoriteiten moet versterken. Naast andere inhoudelijke …

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022 Bespreking HvJ 24 februari 2022 Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de …

Omzetting van de ECN+ richtlijn en invoering van een filing fee in concentratiezaken

16/03/2022 Het Belgisch mededingingsrecht werd op belangrijke punten hervormd door de wet van 28 februari 2022. De wet is enerzijds een omzetting in het Belgische …

Gewijzigde marktomstandigheden en prijsstijgingen: zijn uw algemene voorwaarden en contracten ertegen bestand?

26/01/2022 In deze bijdrage van Monard Law-advocaten Stefanie Stappers & Kristof Zadora worden enkele principes uiteengezet uit het contractenrecht m.b.t. prijsstijgingen. Stijgende grondstofprijzen bv. kunnen een belangrijke …

Klokkenluidersregelingen in België: status update voor private en publieke sector

04/03/2022 Hoe staat het ondertussen met de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) ? België moest deze Richtlijn voor de private en de publieke …

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders

25/02/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed inzake de bescherming van personen die inbreuken op …

Rulingdienst publiceert update van vragenlijst cryptomunten

02/03/2022 soepelere invulling van de vereiste van een “voorafgaand karakter” Recent publiceerde de Rulingdienst een aangepaste versie van haar FAQ rond cryptomunten. Opvallend verschil t.o.v. …

Nut en grenzen van een exoneratiebeding

17/02/2022 Het exoneratie- of bevrijdingsbeding wordt gebruikt om de aansprakelijkheid van contractspartijen tot een redelijk niveau te beperken (en soms zelfs uit te sluiten). Uiteraard …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect