Insolventierecht

14/09/2022 Corporate governance of deugdelijk bestuur van uw onderneming is in het bijzonder van belang in het kader van het faillissement. Immers is de wet bijzonder streng wanneer de corporate governance voorafgaand het…
03/06/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van…
16/06/2022 De maatregelen zouden oorspronkelijk buiten werking treden op 30 juni 2021, doch werden een eerste maal verlengd tot 16 juli 2022. Dit was meteen ook de uiterlijke deadline…
22/05/2022 In principe moest de Europese Insolventierichtlijn waarvan wordt verwacht dat ze het Belgische insolventierecht zal hertekenen.  gebeuren tegen 17 juli 2022. België zal deze termijn niet halen. In…
12/05/2022 Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200) Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij het bepalen van de…
04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan worden beschouwd indien hij…
19/04/2022 De bepalingen inzake bestuursaansprakelijkheid van Boek 2 WVV gelden voor de leden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur én “alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon…
28/04/2022 In een eerdere post kondigden we aan dat de Nederlandse Hoge Raad in de context van de pre-pack van de Heiploeg-concern twee prejudiciële vragen heeft gesteld aan het…
06/04/2022 Bespreking Cass. 18 maart 2022 Het Hof van Cassatie heeft op 18 maart 2022 een arrest geveld waarbij het een voorwaarde lijkt toe te voegen aan het ondernemingsbegrip….
29/03/2022 Bespreking HvJ 10 maart 2022 Hof van Justitie schept in arrest van 10 maart 2022 (C-498/20) duidelijkheid over toepassing art. 7 Brussel I bis-Verordening (rechtsmacht) en art. 4…
03/03/2022 Bespreking Cass. 9 december 2021 (C.21.0159) Art. 1576 al. 1 Ger. W. bepaalt : “Huur- en pachtgelden worden vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden om, samen met de…
04/03/2022 Bespreking Cass. 26 november 2021 (C.20.0572.F) Een curator is de bewindvoerder van de faillissementsboedel. Die boedel bundelt de executierechten van de schuldeisers in het kader van het algemeen…
23/02/2022 Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement? Artikel XX.225 WER bepaalt dat bij een faillissement van een onderneming…
20/02/2022 Bespreking Cassatie 1 februari 2022 Sinds vele jaren is het faillissementsrecht humaner geworden. Eerder dan gefailleerden persoonlijk te sanctioneren, wordt volop ingezet op een tweede kans, een nieuwe…
28/12/2021 Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde goed tot de volledig…
30/12/2021 Trouwe lezers van deze blog zijn goed vertrouwd met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake het behoud van de rechten van werknemers bij insolventieprocedures. Arresten…
03/12/2021 A post by guest blogger Jente Dengler The official deadline for the implementation of the Directive (EU) 2019/1023 on restructuring and insolvency was scheduled for 17 July 2021….
17/12/2021 Een post door gastblogger Vincent Verlaeckt Bij wet van 28 november 2021 met de niet zo bescheiden benaming “Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken“ werden…
30/09/2021 Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar uitgebreide pakket voorstellen en bijhorende documentatie met betrekking tot de herziening van de Solvency II-richtlijn. Met name heeft de…
20/08/2021 In deze bijdrage zoeken we een antwoord op de vraag : kan de curator handelingen van voor het faillissement ongedaan maken en tot wanneer kan hij teruggaan? De…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect