M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen

12/05/2022 Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200) Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij …

Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan …

Over de aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders

19/04/2022 De bepalingen inzake bestuursaansprakelijkheid van Boek 2 WVV gelden voor de leden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur én “alle andere personen die ten …

Heiploeg: Europees Hof van Justitie geeft groen licht voor een wettelijk vastgelegde pre-pack of stil faillissement

28/04/2022 In een eerdere post kondigden we aan dat de Nederlandse Hoge Raad in de context van de pre-pack van de Heiploeg-concern twee prejudiciële vragen …

Cassatie over de bestuurder als onderneming in faillissementszaken

06/04/2022 Bespreking Cass. 18 maart 2022 Het Hof van Cassatie heeft op 18 maart 2022 een arrest geveld waarbij het een voorwaarde lijkt toe te …

De IPR-ontwikkeling van de paulianeuze onrechtmatige daadsvordering na het faillissement van een vennootschap

29/03/2022 Bespreking HvJ 10 maart 2022 Hof van Justitie schept in arrest van 10 maart 2022 (C-498/20) duidelijkheid over toepassing art. 7 Brussel I bis-Verordening …

Behoort een huur- of bezettingsvergoeding na faillissement tot de onroerende boedel of de algemene boedel?

03/03/2022 Bespreking Cass. 9 december 2021 (C.21.0159) Art. 1576 al. 1 Ger. W. bepaalt : “Huur- en pachtgelden worden vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden …

Is de vereffenaar een mini-curator?

04/03/2022 Bespreking Cass. 26 november 2021 (C.20.0572.F) Een curator is de bewindvoerder van de faillissementsboedel. Die boedel bundelt de executierechten van de schuldeisers in het …

Bestuurder vs. Curator

23/02/2022 Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement? Artikel XX.225 WER bepaalt dat bij een …

De autonomie van het strafrecht en het failllissement

20/02/2022 Bespreking Cassatie 1 februari 2022 Sinds vele jaren is het faillissementsrecht humaner geworden. Eerder dan gefailleerden persoonlijk te sanctioneren, wordt volop ingezet op een …

Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in!

28/12/2021 Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde …

Geen tweede kans voor pre-pack?

30/12/2021 Trouwe lezers van deze blog zijn goed vertrouwd met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake het behoud van de rechten van …

The impact of the EU Restructuring Directive on the Belgian collective plan: “To class or not to class?” – that’s the question for the Belgian legislator

03/12/2021 A post by guest blogger Jente Dengler The official deadline for the implementation of the Directive (EU) 2019/1023 on restructuring and insolvency was scheduled …

BOEK XX WER wordt (een beetje) menselijker, sneller en straffer gemaakt … maar toch niet volledig

17/12/2021 Een post door gastblogger Vincent Verlaeckt Bij wet van 28 november 2021 met de niet zo bescheiden benaming “Wet om justitie menselijker, sneller en …

E-zine Insurance Regulation – Solvency II Review: de Europese Commissie heeft gesproken. Een eerste overzicht

30/09/2021 Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar uitgebreide pakket voorstellen en bijhorende documentatie met betrekking tot de herziening van de Solvency II-richtlijn. …

Welke handelingen kan de curator terugdraaien bij een faillissement?

20/08/2021 In deze bijdrage zoeken we een antwoord op de vraag : kan de curator handelingen van voor het faillissement ongedaan maken en tot wanneer …

Gefailleerde natuurlijke persoon die niet (tijdig) om de kwijtschelding van de restschulden verzocht, doe het alsnog binnen de zes maanden!

26/10/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft eind vorige week het wetsartikel vernietigd dat bepaalt dat de gefailleerde natuurlijke persoon binnen de vervaltermijn van drie maanden na …

De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?!

10/11/2021 De analogie tussen corporate governance van solvabele en insolvency governance van insolvabele ondernemingen biedt nader inzicht in de reorganisatie en/of vereffening-verdeling van zulke insolvabele …

Economisch recht – Insolventie van ondernemingen – Faillissement – Verzoek tot kwijtschelding – Termijn voor het indienen van het verzoek – Vervaltermijn

Arrest Grondwettelijk Hof – 21 oktober 2021 – 151/2021 Dit arrest vernietigt art. XX.173, §2 van het Wetboek van economisch recht in zoverre het bepaalt …

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche?

06/08/2021 Bestuurders van de onderneming die failliet verklaard worden zijn in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect