M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Covid-19: flexibele insolventieregels verlengd tot 16 juli 2022

De federale regering verlengt de flexibele insolventieregels (Boek XX, Wetboek van economisch Recht) die zijn ingevoerd met de Coronawet van 21 maart 2021 met meer …

De Europese Commissie bevestigt: Ook de Belgische Staat moet tijdig curatoren betalen

12/07/2021 Wanneer de Belgische Staat (rechterlijke macht) een curator aanstelt over een failliete onderneming en de kosten van de curator worden wegens gebrek aan actief …

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story?

30/06/2021 Bespreking Cass. 18 juni 2021 (C.19.0255.N) Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van …

Grondwettelijk Hof: de botte bijl van de vervaltermijn voor kwijtschelding herbekeken

Volgens artikel XX.173, §2 WER zal een gefailleerde worden kwijtgescholden van zijn schulden, indien de gefailleerde het verzoek tot kwijtschelding toevoegt aan zijn aangifte tot …

De zaak Plessers…a never-ending story?

Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers is het uitkijken naar de gevolgen voor de praktijk. …

Rechtzetting artikel XX.106 WER: verwarring uitklaren met een nog meer verwarrend antwoord

Gastblogger mr. Vincent Verlaeckt haalde aan dat er enkele foutjes in artikel XX.106 WER staan: Het vonnis van faillietverklaring wordt op verzoek van de curatoren aan …

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever?

Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een faillissement ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden (met enkele uitzonderingen). Hoewel het WER dat niet …

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis

De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste …

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie

Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure …

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels

Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het …

Belgium introduces pre-pack reorganisation

The Belgian Chamber of Representatives approved a law modifying the Belgian insolvency code (the “Pre-Pack Law“).  The Pre-Pack Law will shortly be published in the …

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit

Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel te …

Wijzigingen van boek XX WER

De Kamer heeft recent de hervorming van het insolventierecht gestemd. Naast een aantal kleinere maatregelen, springen drie maatregelen in het oog: 1. De verlaging van de drempel …

Geen vaccin voor bestuurdersaansprakelijkheid

Wat kan een bestuurder doen bij betalingsmoeilijkheden? Het spreekt vanzelf dat ondernemingen gebruik maken van de steunmaatregelen die werden uitgevaardigd door zowel de federale als …

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, …

De deficitaire vereffening: Cassatie bezorgt “minderheidsschuldeisers” munitie

Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet volstaat om alle vennootschapsschuldeisers te voldoen) de vennootschap in …

Selectieve betalingen door de bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Geniet de bestuurder keuzevrijheid of zijn er risico’s?

De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare schulden op een gegeven moment niet mogelijk is, zal …

Wat betekent de Europese Herstructureringsrichtlijn voor het Belgische WER?

Bespreking van de Richtlijn van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van …

Nieuw moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

Sinds 24 december 2020 is het nieuwe moratorium van kracht op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen – dit ter bescherming van ondernemingen die in moeilijkheden verkeren door …

Nieuwe tijdelijke wettelijke opschorting voor ondernemingen

Ingevolge de aanhoudende Corona-crisis werd een tweede moratorium ingevoerd dat geldt van 24 december 2020 tot en met 31 januari 2021. Het houdt dezelfde bescherming in …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect