Publiek- en aanbestedingsrecht

De Vlaamse Regering test, samen met Brusselse en Waalse Regering, de implementatie van de CO2-prestatieladder bij een twintigtal grote overheidsopdrachten voor werken in een driejarige pilootfase tot september 2022….
Er is een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor aannemers bij overheidsopdrachten in te perken. Specifiek voor wat opdrachten betreft die wegens de coronacrisis niet langer of met vertraging…
Valsheid in geschrifte, in informatica en in telegrammen, algemeen – Strafrechtspleging, algemeen – Valsheid in geschrifte – Overheidsopdrachtenwet, algemeen – Misdrijven tegen de openbare trouw, algemeen – Motiveringsplicht (rechter)…
Nietigheid offerte bij onregelmatigheid (overheidsopdrachten klassieke sectoren) – Onregelmatige offerte (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke sectoren) ReferentieregelRvS (12e k.) nr. 245.415, 12 september 2019 (de NV BIDFOOD FLANDERS /…
Bestuursrecht – Overheidsopdrachten – Opdrachten voor diensten – Klassieke sectoren / Speciale sectoren – Specifieke uitsluitingen – Arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten Gwh 7 november 2019 Mag…
Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle…
Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. De bedragen zijn opvallend lager dan vandaag. Hierdoor zullen er de komende 2 jaar dus meer overheidsopdrachten de Europese…
De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen en worden vervangen door zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor zorgen dat de standaardformulieren…
In zijn arrest verwijst de Raad van State naar het transparantiebeginsel dat vervat ligt in de Overheidsopdrachten 2016, dat inhoudt dat aanbesteders de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze…
In een arrest van 26 juli 2019 gaat de Raad van State nader in op de vraag welke posten door de aanbestedende overheid als verwaarloosbaar mogen worden beschouwd. De…
Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan met een grondige, voorafgaande behoeftebepaling. De Overheidsopdrachtenwet van 17 juni…
Bespreking van het arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 juni 2019 De juridische dienstverlening door een advocaat, als raadsman/-vrouw in een geschil of precontentieuze procedure, valt niet onder…
“De selectiebeslissing en de gunningsbeslissing maken deel uit van één complexe rechtshandeling. De verzoekende partij voert in de beide [gevoegde] zaken de onwettigheid aan van de selectiebeslissing. Een gebeurlijke…
Het hof van beroep te Antwerpen besliste in een arrest van 24 april 2019 over de gevolgen van een verbreking ex artikel 1794 BW door de aanbestedende overheid van een…
Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen te ontvangen en…
In een boeiend vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 15 maart 2019, werd de schadeaanspraak van een niet gekozen inschrijver die succesvol de gunningsbeslissing…
SamenvattingDe artikelen 49 en 56 VWEU, de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie alsook de transparantieverplichting moeten aldus worden uitgelegd dat zij van toepassing zijn op de sluiting van…
Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden – federaal, gewesten, gemeenschappen, provinciale en lokale besturen – verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken. Leveranciers zullen nog…
  De Raad van State heeft zich in twee recente arresten uitgesproken over de vraag of het sluiten van een huurovereenkomst met aankoopoptie door een aanbesteder als een huurovereenkomst…
De Raad van State paste in zijn arrest van 8 januari 2019 de regels streng toe. Meer bepaalde schorste de Raad van State de gunningsbeslissing van de aanbestedende overheid omdat deze de…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect