M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

C02-prestatieladder: in de toekomst bij alle overheidsopdrachten?

De Vlaamse Regering test, samen met Brusselse en Waalse Regering, de implementatie van de CO2-prestatieladder bij een twintigtal grote overheidsopdrachten voor werken in een driejarige …

Inperking coronavergoeding bij overheidsopdrachten?

Er is een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor aannemers bij overheidsopdrachten in te perken. Specifiek voor wat opdrachten betreft die wegens de coronacrisis niet …

Overheidsopdrachtenwet | Motiveringsplicht

Valsheid in geschrifte, in informatica en in telegrammen, algemeen – Strafrechtspleging, algemeen – Valsheid in geschrifte – Overheidsopdrachtenwet, algemeen – Misdrijven tegen de openbare trouw, …

Overheidsopdrachten | Onregelmatige offerte

Nietigheid offerte bij onregelmatigheid (overheidsopdrachten klassieke sectoren) – Onregelmatige offerte (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke sectoren) ReferentieregelRvS (12e k.) nr. 245.415, 12 september 2019 (de …

Overheidsopdrachtenwet en juridische dienstverlening: Grondwettelijk hof beslist

Bestuursrecht – Overheidsopdrachten – Opdrachten voor diensten – Klassieke sectoren / Speciale sectoren – Specifieke uitsluitingen – Arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten Gwh …

Verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor de opdrachten onder de Europese drempels vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van …

Europese drempels voor overheidsopdrachten opvallend lager vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. De bedragen zijn opvallend lager dan vandaag. Hierdoor zullen er de komende 2 jaar dus …

Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar

De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen en worden vervangen door zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor …

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief…

In zijn arrest verwijst de Raad van State naar het transparantiebeginsel dat vervat ligt in de Overheidsopdrachten 2016, dat inhoudt dat aanbesteders de ondernemers op …

Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten?

In een arrest van 26 juli 2019 gaat de Raad van State nader in op de vraag welke posten door de aanbestedende overheid als verwaarloosbaar …

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling – het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias.

Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan met een grondige, voorafgaande behoeftebepaling. De …

Advocaten: dienstverlening valt wettelijk niet onder aanbestedingen

Bespreking van het arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 juni 2019 De juridische dienstverlening door een advocaat, als raadsman/-vrouw in een geschil of precontentieuze …

Tegen een gunningsbeslissing kunnen ontvankelijk enkel middelen worden aangevoerd die betrekking hebben op de onderliggende (niet-)selectiebeslissing

“De selectiebeslissing en de gunningsbeslissing maken deel uit van één complexe rechtshandeling. De verzoekende partij voert in de beide [gevoegde] zaken de onwettigheid aan van …

Over de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding bij een slechts gedeeltelijk toegekende schadevordering in overheidsopdrachten

Het hof van beroep te Antwerpen besliste in een arrest van 24 april 2019 over de gevolgen van een verbreking ex artikel 1794 BW door de …

E-facturatie overheidsopdrachten: Aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te aanvaarden

Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische …

Schadevergoedingsaanspraak verworpen doordat eiser niet heeft ingeschreven op de nieuwe overheidsopdracht na het door eiser uitgelokt vernietigingsarrest van de Raad van State

In een boeiend vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 15 maart 2019, werd de schadeaanspraak van een niet gekozen inschrijver …

Rechtspraak – Overheidsopdrachten (Europese normering) – Gelijkheidsbeginsel bij overheidsopdrachten – Non-discriminatiebeginsel bij overheidsopdrachten – Transparantiebeginsel bij overheidsopdrachten

SamenvattingDe artikelen 49 en 56 VWEU, de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie alsook de transparantieverplichting moeten aldus worden uitgelegd dat zij van toepassing zijn …

E-factuur vanaf 1 april 2019 verplicht bij overheidsopdrachten – Kamer keurt wetsontwerp goed

Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden – federaal, gewesten, gemeenschappen, provinciale en lokale besturen – verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te …

Onderscheid tussen overheidsopdracht voor werken en opdracht betreffende de verwerving of huur van gebouwen: de twee Silver Tower-arresten van de Raad van State

  De Raad van State heeft zich in twee recente arresten uitgesproken over de vraag of het sluiten van een huurovereenkomst met aankoopoptie door een …

De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan

De Raad van State paste in zijn arrest van 8 januari 2019 de regels streng toe. Meer bepaalde schorste de Raad van State de gunningsbeslissing van de aanbestedende …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect