M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Geen omgevingsvergunning meer nodig om te ontharden?

Vanaf 1 januari 2023 zijn afbraak- en onthardingswerken vrijgesteld van de vergunningsplicht. Net zoals voor het slopen/verwijderen van installaties of constructies, die vallen onder de bepalingen van …

De bouwshift en de optimalisatie van de stedenbouwkundige procedures: een stand van zaken

Het ‘Instrumentendecreet’ is de Vlaamse (ontwerp)regelgeving die de ‘bouwshift’ (de vroegere ‘betonstop’) in praktijk mogelijk moet maken. De intentie van het decreet bestaat erin om …

Belangrijke aanpassingen op komst voor omgeving, leefmilieu en ruimtelijke ordening

📜 Verzameldecreet principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering In november 2022 werd het ‘voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en …

Opgelet: Uitzonderingen op de toepassing van de overheidsopdrachtenregels worden – opnieuw – streng benaderd door het Hof van Justitie. Eerlijk meedingen duurt het langst.

🎓 Europees Hof van Justitie – gevoegde zaken C-383/21 en C-384/21, Sambre & Biesme, van 9 juni 2022 Ook het plaatsen van een overheidsopdracht tussen …

Grondige hervorming Raad van State op komst

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kondigt aan dat de procedures voor de Raad van State via hervormingen fors versneld zullen worden. Dat moet de …

Groen licht voor de omgevingshandhaving 2.0?

29/07/2022 Bespreking voorontwerp decreet optimalisatie van de omgevingshandhaving – eerste principiële goedkeuring – voornaamste wijzigingen Het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving …

Nieuwe stap in verdere optimalisatie van de omgevingshandhaving

17/05/2022 Op “vrijdag de dertiende “ mei verleende de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. …

Conceptnota Bouwshift

23/02/2022 De Vlaamse regering gooide recent het roer om en wijzigde haar “betonshift” in een “bouwshift”. Het doel is bestaande open ruimte te vrijwaren of …

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

De Raad van State oordeelde in haar arrest van 23 maart 2021 namelijk dat de grafische voorschriften, die een indeling van het perceel in kavels …

Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat?

In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van …

Overheidsopdrachten: Artikel 314 Strafwetboek niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure. Afspreken mag?

Het misdrijf uit artikel 314 van het Strafwetboek (te weten: het belemmeren of storen van de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld of bedreiging …

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener

De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764)geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of …

Van injunctiebevoegdheid naar injunctieplicht

De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging beoogt de Vlaamse decreetgever een antwoord te bieden op …

Vaste onderhandelingstermijn vóór onteigening gaat in op 1 december

Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 voert de verplichting in om vóór een eigenlijke onteigening gedurende een vooraf bepaalde termijn te onderhandelen over een …

Wijziging Vlaams Onteigeningsdecreet: einddatum voor minnelijke onderhandelingen?

Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 voert de verplichting in om vóór een eigenlijke onteigening gedurende een vooraf bepaalde termijn te onderhandelen over een …

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd

Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. …

Omgevingsrecht als spil van een circulaire economie

Onze economie moet verduurzamen en vergroenen. Niet alleen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om de toekomst van volgende generaties veilig te stellen. …

Over de motivering van de (stedenbouwkundige) herstelvordering

Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur onvoldoende gemotiveerd was omdat er geen …

Geen verlenging coronamaatregel voor termijnen uit het omgevingsvergunningsdecreet en ruimtelijke planprocessen

Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april …

Bevoegdheid Raad voor vergunningsbetwistingen| Ruimtelijke ordening, onteigening (Vlaams Gewest) | Gemeenrechtelijke procedure (onteigening)

SamenvattingDe Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat zijn rechtsmacht is weggevallen. De verzoekende partijen werden immers in onteigening gedagvaard voor het vredegerecht. (Art. 43, 46, 50 …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect