M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Collectief ontslag fors duurder in 2023

📜 De programmawet van 26 december 2022 (BS. 30 december 2022) en het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 tot wijziging van het Koninklijk Besluit …

Een ongegrond ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster betekent niet dat ook de beschermingsvergoeding wegens zwangerschap automatisch verschuldigd is

🎓 Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 16 januari 2023, AR nr. 22/462/A, onuitg. Wanneer een werkgever overgaat tot een ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster …

Leeftijd van een sollicitant is niet altijd zomaar een getal…

Discriminatie in vrije val?   🎓 C. Trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, inédit. RG 2019/AB/461. Een sollicitante die dit aan de lijve mocht ondervinden en …

Communicatie rond uitdiensttreding van een werknemer – GBA bevestigt haar eerder standpunt

In een beslissing van 17 februari 2023 bevestigde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerder standpunt dat het een werkgever toegelaten is om de …

Individuele pensioentoezegging en 80%-regel

De aftrekbaarheid van premies gestort in het kader van een individuele pensioentoezegging (IPT) is gewijzigd, meer in het bijzonder de berekening van de 80%-grens. Hoe? …

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

👉 Nieuwe circulaire FOD Financiën – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan …

Operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024

👉 Persbericht Ministerraad – 13 januari 2023 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister …

Single permit – Uitbreiding van in-country statuutwijziging

Het wettelijk kader dat betrekking heeft op de aanvraag van een gecombineerde vergunning (zogenaamde ‘single permit’) voor derdelanders (i.e. niet EER/Zwitserse onderdanen) werd aangepast. Meer …

De klokkenluiderswet is op 15 december gepubliceerd!

📜 Wet van 28 november 2022 – BS 15 december 2022 Met deze wet worden de Europese regels inzake bescherming van zgn. klokkenluiders omgezet in …

Klokkenluidersregelingen: status update private sector

📜 Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in …

Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie

Een van de maatregelen in de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 (BS van 10 november 2022) is het recht op deconnectie voor werknemers. …

Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn …

Zaterdag een werkdag? NAR vraagt behoud van de bestaande cassatierechtspraak …

Boek 1 – Nieuw BW bepaalt in art. 1.7. §3: “Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op …

Nieuwe regels bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid

📜 Koninklijk besluit 11 september 2022 – BS 20 september 2022 Op 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 gepubliceerd. Dit …

Afschaffing ziektebriefje voor eerste dag wordt realiteit

Is je medewerker een dag arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Dan kan dit binnenkort drie keer per kalenderjaar zonder ziektebriefje voor de eerste dag. …

Arbeidsdeal : 4-dagenweek

Het parlement heeft op 29 september 2022 de wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de …

De arbeidsdeal, a big deal?

De laatste maanden werd al vaker gesproken over de arbeidsdeal. Hoe vernieuwend is die nu? In deze en de volgende nieuwsbrief zoomen we in op …

Een werkgever kan frequent zieke werknemers bijkomende verplichtingen opleggen

🎓 Arbeidshof Brussel (NL), 23 mei 2022, 2021/AB/124, onuitgeg. In een recent arrest oordeelt het Arbeidshof van Brussel dat een werkgever via het arbeidsreglement frequent …

Vragen staat vrij: meer zekerheid en voorspelbaarheid, of omgekeerd, meer flexibiliteit

📜 CAO’s nr. 161 en nr. 162 – in werking sinds 01/10/2022 Op 1 oktober 2022 zijn de in de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO’s nr. …

Een vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding instellen: binnen één of vijf jaar ?

🎓 Arbrb. Brussel 10 januari 2022, AR 19/693/A, onuitgegeven Overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 verjaren de vorderingen voortvloeiend uit de …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect