M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Nieuwe regels inzake de (afwisselende) opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Op 16 maart 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het …

Cumul tussen de schadevergoeding wegens discriminatie en wegens kennelijk onredelijk ontslag toch wél toegestaan?

🎓 Arbh. Bergen, 23 september 2022 Het arbeidshof van Bergen heeft recent de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over de vraag of het …

Wijziging van de opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer

De Kamer heeft op 16 maart 2023 een wet aangenomen die de berekening wijzigt van de opzeggingstermijnen voor bepaalde werknemers van wie de arbeidsovereenkomst een …

Het Hof van Cassatie verduidelijkt het begrip dringende reden – De schade die de werkgever geleden heeft, kan een rol spelen bij de beoordeling van de ernst van de fout

🎓 Cass. 6 februari 2023 In een arrest van 6 februari 2023 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de rechter bij de beoordeling van …

De bijzondere ontslagbescherming van contractuele personeelsleden bij HR-Rail

🎓 Grondwettelijk hof 23 maart 2023 In zijn arrest van 23 maart 2023 bevestigde het Grondwettelijk Hof dat het niet discriminerend is om voor contractuele …

Optimalisatie van de ketenaansprakelijkheid om illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers op bouwplaatsen in Vlaanderen te voorkomen

De Vlaamse regering stelt een nieuw decreet voor om een aantal bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid op bouwplaatsen in Vlaanderen te wijzigen. De aangekondigde doelstelling is deze …

Telewerken over de grens: wat met socialezekerheidsbijdragen?

Telewerk geraakte volledig ingeburgerd. Ook na corona blijven we vaker thuis om te werken. En dat is niet anders voor werknemers die telewerken over de …

Denken aan een ontslag

📜 Wet van 7 oktober 2022 Nadenken over een ontslag kan de werkgever duur te staan komen. De meeste werkgevers weten dat ze voorzichtig moeten …

Foute opzeg en kennelijk onredelijk ontslag

🎓 Arbrb. Antwerpen, afdeling Turnhout 27 maart 2023 De rechter oordeelt dat de werkgever een foute kennisgeving van de opzegtermijn nog kan rechtzetten. De vordering …

Kostenvergoeding voor buitenlandse dienstreizen – eindelijk een nieuwe landenlijst!

Werknemers die op buitenlandse dienstreis gaan, kunnen een forfaitaire dagvergoeding ontvangen die vrijgesteld is van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het bedrag van de vergoeding is …

Europees Hof van Justitie – Bindende waarde van A1-attesten en fraude

Op 2 maart 2023 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak DRV Intertrans BV (C 410/21 en C-661/21) beslist dat de bindende waarde …

Het ontslag van een preventieadviseur: wees voorzichtig en volledig

🎓 Arbeidsrechtbank Brussel, 23 februari 2023 De arbeidsovereenkomst van de preventieadviseur kan door de werkgever enkel beëindigd worden: om redenen die vreemd zijn aan zijn …

Verduidelijking maximale opzeggingstermijn van 13 weken bij ontslag door werknemer

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en …

Collectief ontslag fors duurder in 2023

📜 De programmawet van 26 december 2022 (BS. 30 december 2022) en het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 tot wijziging van het Koninklijk Besluit …

Een ongegrond ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster betekent niet dat ook de beschermingsvergoeding wegens zwangerschap automatisch verschuldigd is

🎓 Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 16 januari 2023, AR nr. 22/462/A, onuitg. Wanneer een werkgever overgaat tot een ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster …

Leeftijd van een sollicitant is niet altijd zomaar een getal…

Discriminatie in vrije val?   🎓 C. Trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, inédit. RG 2019/AB/461. Een sollicitante die dit aan de lijve mocht ondervinden en …

Communicatie rond uitdiensttreding van een werknemer – GBA bevestigt haar eerder standpunt

In een beslissing van 17 februari 2023 bevestigde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerder standpunt dat het een werkgever toegelaten is om de …

Individuele pensioentoezegging en 80%-regel

De aftrekbaarheid van premies gestort in het kader van een individuele pensioentoezegging (IPT) is gewijzigd, meer in het bijzonder de berekening van de 80%-grens. Hoe? …

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

👉 Nieuwe circulaire FOD Financiën – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan …

Operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024

👉 Persbericht Ministerraad – 13 januari 2023 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect