M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard

15/07/2021 – Bespreking arrest Gwh 8 juli 2021 In zijn arrest van 8 juli 2021 (nr. 105/2021) heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen over de …

Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie

26/07/2021 – Bespreking arrest Europees hof van 15 juli 2021 – Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodes In een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het …

Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

29/06/2021 – Bespreking GwH 17 juni 2021 – arrest nr. 93/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel …

Uit het oog, uit het hart? GDPR en de verwerking van persoonsgegevens van ex-werknemers

15/06/2021 Aan de hand van een aantal recente uitspraken van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, beantwoorden Sara Cockx en Christian Minette (Schoups advocaten) een …

Hoe ver reikt de ontslagbescherming na grensoverschrijdend gedrag?

Een werknemer die een verzoek tot psychosociale interventie heeft ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op …

Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden

De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en …

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet …

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof

Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat …

Zet disciplinaire procedure in arbeidsreglement de wettelijke ontslagregels mogelijk buitenspel?

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan beëindigen met onmiddellijke ingang wegens dringende reden of met een opzegtermijn (of mits …

Brexit: impact op sociale zekerheid

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en is het niet langer een Europese lidstaat. Er leek echter niet veel te …

Pesterijen aangeven per e-mail: geen ontslagbescherming!

Wanneer werknemers een verzoek tot formele psychosociale interventie indienen om geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aan te kaarten, genieten zij van …

Vlaanderen: bijkomende ontslagbescherming bij discriminatie

Het Vlaams Parlement breidt zijn antidiscriminatiebepalingen uit voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Ook iemand verdedigen die het slachtoffer is van discriminatie op de …

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis

De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste …

Mag ik video calls met collega’s of klanten opnemen?

Als je bijvoorbeeld een teammeeting opneemt “verwerk” je de persoonsgegevens van de deelnemers en dat betekent dat GDPR van toepassing is. Welke gegevens je precies …

Bijzondere ontslagbescherming wegens tijdskrediet houdt geen absoluut ontslagverbod in

Wanneer een werknemer zijn recht op tijdskrediet uitoefent, voorziet cao 103 in een bijzondere ontslagbescherming. Zo mag een werkgever enkel ontslaan in geval van een …

Een elektrische laadpaal in uw appartementsgebouw laten plaatsen: wat zijn de spelregels?

De opkomst van de elektrische wagen is onomkeerbaar ingezet, in die mate dat elektrische wagens in de nabije toekomst het nieuwe normaal zullen worden. Uiteraard brengt …

Sluiting van een afdeling: hoe wordt stopzetting van de activiteiten geïnterpreteerd?

De ontslagbescherming van (kandidaat) personeelsafgevaardigden is opgenomen in de wet van 19 maart 1991. Die bepaalt dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaten slechts kunnen worden …

Racistische uitlatingen als dringende ontslagreden: te bewijzen

Ernstige tekortkomingen kunnen een ontslag om dringende reden rechtvaardigen indien zij elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. Hierbij wordt echter wel eens uit …

Posting workers to Belgium : all you need to know

België is een van de EU-landen met het grootste aantal gedetacheerde werknemers. Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België detacheren en Belgische bedrijven die de buitenlandse …

Kennelijk onredelijk ontslag: drie weken loon als vertrekpunt voor de schadevergoeding?

Op 12 januari 2021 veroordeelde het Arbeidshof van Antwerpen een onderneming tot de betaling van een schadevergoeding van drie weken loon wegens kennelijk onredelijk ontslag. …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect