M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Gebruik van GPS-gegevens als bewijs van dringende reden. Antigoon op de werkvloer: mythe of realiteit?

18/02/2022 Bij een ontslag wegens dringende reden vormt het bewijs ervan wel meer dan eens een struikelblok. Vaak zal de werknemer die werd ontslagen wegens …

Aanvullend pensioen & overlijden: Informatie is van groot belang!

23/03/2022 Een werknemer was tewerkgesteld bij zijn werkgever gedurende elf jaar en was aangesloten aan het aanvullende pensioenplan van die werkgever. Het aanvullend pensioenplan is …

Richtlijn 2020/1057: de EU-detacheringsregels in de transportsector in beweging

01/03/2022 België werkt momenteel aan de (laattijdige) omzetting van de richtlijn 2020/1057. Deze richtlijn maakt deel uit van het zogenaamde Mobility Package. Waar komt deze …

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

21/06/2021 Key-medewerkers vergoeden via de toekenning van aandelen(opties) biedt talrijke voordelen. Eén van de manieren om dat te doen is door een aandelenoptieplan te voorzien. …

Klokkenluidersregelingen in België: status update voor private en publieke sector

04/03/2022 Hoe staat het ondertussen met de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) ? België moest deze Richtlijn voor de private en de publieke …

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders

25/02/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed inzake de bescherming van personen die inbreuken op …

Meermaals niet-naleven mondmaskerplicht rechtvaardigt ontslag om dringende reden

04/02/2022 De regelgeving om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verplicht werkgevers (tot op heden) om daartoe preventiemaatregelen te treffen op de werkvloer. …

Afwijken van wettelijke berekening uitwinningsvergoeding? Alleen indien op voorhand duidelijk is dat dit in voordeel van handelsagent is!

25/02/2022 Stel dat u als principaal een overeenkomst met een handelsagent wil sluiten, maar een berekeningswijze van de uitwinningsvergoeding wil voorzien die afwijkt van artikel …

Bewijs van een dringende reden: wat als een werknemer terugkomt op eerdere bekentenissen?

11/02/2022 In een recente procedure voor de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel was discussie ontstaan omtrent het bewijs van een vermeende inbreuk op het rookverbod door een …

Inkomsten van werknemers onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk – it’s all in the details

25/01/2022 Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk brengt enkele wijzigingen met zich mee. Zo wijzigen ook de regels die van toepassing zijn op de …

De bedrijfswagen over de grenzen heen

15/12/2021 In deze bijdrage worden de belangrijkste verschillen en aandachtspunten op een rij gezet wanneer het gaat om de ter beschikking stelling van een bedrijfswagen …

Internationaal Werk. 2022 loondrempels voor de tewerkstelling buitenlandse werknemers

21/12/2021 Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe loondrempels wanneer bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers worden tewerkgesteld. Dit is van belang wanneer een arbeidskaart of …

Beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen: nieuwe procedure vanaf 1 januari 2022

13/12/2021 Het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het decreet treedt …

Detachering in de internationale uitzendarbeid – het Hof van Justitie verduidelijkt

01/10/2021 Bespreking HvJ 3 juni 2021 Link naar de volledige publicatie – artikel van Mr. Jan Peeters en mr. Stephanie Nijs – advocaten Peeters Euregio …

Let op voor verboden terbeschikkingstelling bij detachering van werknemers van Nederland naar België

30/11/2021 Als Nederlandse onderneming wil u misschien met uw eigen personeel diensten aanbieden en uitvoeren op de Belgische markt. Voert u, als in Nederland gevestigde …

Nieuw aanslagstelsel buitenlandse werknemers en bedrijfsleiders in aantocht

18/11/2021 De regering heeft de knoop eindelijk doorgehakt. Het huidige aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden dat steunt op een louter administratieve regeling (circulaire van 8 augustus …

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever voor verkeersboeten werknemer

17/12/2021 Bij indiensttreding vraagt de werkgever doorgaans naar het bezit van het vereiste rijbewijs. Hij is hiervoor echter aangewezen op de goede trouw van de …

Brexit: terugtrekkingsakkoord

26/11/2021 Britten die hun recht op vrij verkeer vóór 1 januari 2021 hebben uitgeoefend, kunnen ingevolge het Terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koningrijk en de …

Ontslag om dringende reden: de ene (be)dreiging is de andere niet

23/11/2021 Bespreking Arbeidshof Luik, 26 maart 2021 Het arbeidshof oordeelde dat de werkgever een privéconversatie als bewijsmiddel kon aanwenden (i.c. via het chatmedium Messenger van …

Mag een werkgever camerabeelden gebruiken als bewijs?

06/12/2021 Er zijn weinig werkgevers die door de bomen het bos nog zien bij de wettelijke regels rond cameratoezicht op de werkvloer. Zeker sinds de …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect