M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Geen belangenafweging meer bij impliciet ontslag

27/10/2021 Cass. 6 september 2021 Het Hof verduidelijkt dat enkel moet worden nagegaan of het essentieel element van de arbeidsovereenkomst waarvan sprake zo verregaand gewijzigd …

Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit: nieuwigheden op het gebied van de mobiliteitsbelasting

12/11/2021 De wet die woensdag gestemd werd, wijzigt het wettelijk kader van het mobiliteitsbudget. Bovendien wil de wetgever de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens …

Nieuwe bewijsregels : Rechtbank bepaalt bewijslast a.d.h.v. de geschiktheid van partijen om zich bewijsmateriaal te verschaffen

Arbeidsrechtbank Antwerpen (afdeling Mechelen) 28 juni 2021, niet gepubliceerd Sinds 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht van toepassing, ook op de hangende gedingen. Het …

Over het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden

04/11/2021 Bespreking van het wetsontwerp Situering: Om sociale fraude tegen te gaan, moeten opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die bepaalde activiteiten laten uitvoeren, nagaan of hun …

Hervorming Europese blauwe kaart – Soepelere voorwaarden om meer onderdanen van derde landen aan te trekken

02/11/2021 Richtlijn 2021/1883 van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde …

Staat ongerechtvaardigde afwezigheid gelijk aan een impliciete ontslagname?

05/11/2021 Bespreking Arbeidsrechtbank Luik 23 juni 2021 Een arbeidsovereenkomst kan niet enkel uitdrukkelijk, bijvoorbeeld door een ontslag, beëindigd worden, maar ook op impliciete wijze. Dit …

De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting

28/10/2021 Bespreking Cass. 4 oktober 2021 Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om …

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt de veroordeling van de klokkenluider in de “LuxLeaks” zaak

20/05/2021 Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank …

Begrotingsmaatregelen 2022 – Arbeidsrechtelijke maatregelen

14/10/2021 De federale regering heeft recentelijk een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. De regering heeft in zijn begrotingsvoorstel een aantal maatregelen voorgesteld die …

Recente beslissing van het Hof van Cassatie: Geen belangenafweging meer bij de beoordeling of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst al dan niet aanvaardbaar is

8/10/2021 Bespreking Cass. 6 september 2021 Een afweging van de belangen van de werkgever en de werknemer is niet relevant bij de beoordeling van de …

Werkstabiliteit moet ook gewaarborgd worden bij afwisseling contracten bepaalde duur en vervangingscontracten

5/10/2021 Bespreking arrest GwH 17 juni 2021 Het Grondwettelijk Hof moest zich recent buigen over de situatie waarin een werknemer gedurende 16 jaar lang voor …

Detachering in de bouw en het probleem van sociale dumping

09/09/2021 Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek en praktisch heikel punt. Detachering is vaak een …

De kwalificatie van wachtdiensten als arbeidstijd

24/09/2021 Bespreking HvJ 9 maart 2021, C-344/19, D.J. / Radiotelevizija Slovenija In een arrest van 9 maart 2021 sprak het Hof van Justitie van de …

Toegang tot kantoor of werkvloer enkel met een Covid-19 vaccinatiebewijs?

01/09/2021 Vanaf 1 september 2021 is telewerk niet langer mogelijk. Sommige werknemers keren volledig terug naar de werkvloer en andere werknemers kiezen voor een beperkt …

Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021

23/09/2021 Sinds 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toekennen aan hun personeel vrij van bijdragen en …

Neutrale dresscode: Hof van Justitie verfijnt de spelregels

01/09/2021 Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 De afgelopen jaren heeft het Europees Hof van Justitie zich al meermaals moeten mengen in het hoofddoekendebat op …

Telewerk in of een zakenreis naar een derde land – Doorgifte van persoonsgegevens?

25/08/2021 De bepalingen inzake doorgifte van persoonsgegevens zijn niet van toepassing indien een werknemer van een in de EU gevestigde onderneming telewerk verricht in of …

Mag je aan je werknemers of klanten een vaccinatiebewijs vragen?

06/08/2021 Mag ik als werkgever een vaccinatiebewijs vragen van mijn werknemers? Neen dat mag niet. De wetgeving en in het bijzonder de GDPR is hier …

Regering legt loonnorm voor 2021-2022 vast op 0,4%

13/08/2021 Nadat de sociale partners zelf geen akkoord konden bereiken over de maximale marge van de loonkostenevolutie voor de jaren 2021-2022, heeft de regering bij …

Nieuwe circulaire verduidelijkt de toepassing van het sociaal passief

16/08/2021 De nieuwe fiscale circulaire 2021/C/67 van 20 juli 2021 over de vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, die een …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect