M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Inwerkingtreding van het hervormde seksueel strafrecht: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek voor het seksueel strafrecht: het seksueel strafrecht verhuist naar een nieuw hoofdstuk in Titel VIII in het …

Eerste verzoek tot bijkomend onderzoek voor appèlrechter niet per definitie ‘laattijdig’

🎓 Cass. 14 juni 2022 – AR P.22.0343.N. Het komt wel eens voor dat de beklaagde in een strafprocedure voor de eerste maal in hoger …

Het geheim van een goed huwelijk … een verruimde toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond tussen echtgenoten (art. 462 Sw.) op het misdrijf informaticabedrog (art. 504quater Sw.)

🎓 Gwh. 20 oktober 2022 – 130/2022 Volgens artikel 462 van het Belgische Strafwetboek geven diefstallen tussen echtgenoten of bepaalde categorieën van bloed- en aanverwanten …

Grondwettelijk Hof opent deur voor (uitgesteld) cassatieberoep in assisenzaken

🎓 Gwh. 29 september 2022 Bij arrest van 29.09.2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van …

De identificatie van bestuurders bij een verkeersboete

De wet stelt dat de bestuurder op wiens naam het voertuig ingeschreven staat geacht wordt de verkeersovertreding te hebben begaan. Net zoals bij natuurlijke personen …

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

08/04/2022 Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest …

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon?

17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit …

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen …

De redelijke termijn als katalysator voor een vervagend onderscheid tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek?

03/02/2022 Bespreking Gwh 3 februari 2022 Sinds het formeel bij de ‘Wet Franchimont’ (1998) ingevoerde onderscheid tussen het opsporingsonderzoek (l’information) en het gerechtelijk onderzoek (l’instruction) …

Hof van Cassatie nieuwste deelnemer in het datarentie-debat: Antigoon ‘to the rescue’.

04/02/2022 Bespreking Cass. 25 januari 2022 Algemene en ongedifferentieerde bewaring van communicatiegegevens is verboden. Dit bleek al met zoveel woorden uit de rechtspraak van het …

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot …

De vrijspraak. It ain’t over until the fat lady sings!

20/10/2021 Voor menig ondernemer is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een ver van mijn bed show. Strafrechtelijke risico’s voor een ondernemer zijn evenwel niet …

Recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor: wat betekent dit concreet?

15/10/2021 België werd midden september 2021 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor een schending van het recht op …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging

08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een …

De beroepsrechter moet steeds ambtshalve de (on)schuld van de beklaagde kunnen beoordelen

In twee recente arresten nrs. 185/2019 en 189/2019 oordeelde het Grondwettelijk hof dat een daadwerkelijke uitoefening van het hoger beroep veronderstelt dat de appelrechter na …

Venet t. België: laattijdige oproeping voor zitting Hof van Cassatie schendt art. 5.4 EVRM

Bij arrest van 22 oktober 2019 (Venet t. België) werd ons land veroordeeld wegens een schending van artikel 5.4 EVRM. Die bepaling voorziet dat eenieder, die …

Afschaffing onmiddellijk cassatieberoep inzake uithandengeving is ongrondwettig

In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de …

Minnelijke schikking en vermoeden van onschuld

Bespreking van een recent arrest van het Hof van Justitie: Een minnelijke schikking kan een vermelding van andere daders bevatten – zonder in strijd te …

Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag per fax worden ingediend

In een recent arrest stelt het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag worden ingediend per fax, voorzover voldoende zeker is dat het …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect