M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe cybersecurityverplichtingen?

De EU-richtlijn 2022/2555 van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (“NIS2-richtlijn”) is op 16 januari 2023 …

Insolventie en de strafrechtelijke aansprakelijkheid: risky business

De laatste jaren richt het strafrecht zich meer dan ooit op de bedrijfswereld. Denk maar aan milieumisdrijven, inbreuken op de sociale en fiscale wetgeving, inbreuken …

Belgische en Franse cassatierechtspraak eenduidig: ‘Ontsleutelen is zilver, zwijgen … strafbaar’

In huidige digitale tijden is de versleuteling van gegevensdragers zoals gsm’s en computers schering en inslag. Vervolgende instanties die met zulke sleutels geconfronteerd worden bevinden …

Hof van Cassatie nieuwste deelnemer in het dataretentie-debat: Antigoon ‘to the rescue’.

🎓 Bespreking Cass. 25 januari 2022 Algemene en ongedifferentieerde bewaring van communicatiegegevens is verboden. Dit bleek al met zoveel woorden uit de rechtspraak van het …

Inwerkingtreding van het hervormde seksueel strafrecht: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek voor het seksueel strafrecht: het seksueel strafrecht verhuist naar een nieuw hoofdstuk in Titel VIII in het …

Eerste verzoek tot bijkomend onderzoek voor appèlrechter niet per definitie ‘laattijdig’

🎓 Cass. 14 juni 2022 – AR P.22.0343.N. Het komt wel eens voor dat de beklaagde in een strafprocedure voor de eerste maal in hoger …

Het geheim van een goed huwelijk … een verruimde toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond tussen echtgenoten (art. 462 Sw.) op het misdrijf informaticabedrog (art. 504quater Sw.)

🎓 Gwh. 20 oktober 2022 – 130/2022 Volgens artikel 462 van het Belgische Strafwetboek geven diefstallen tussen echtgenoten of bepaalde categorieën van bloed- en aanverwanten …

Grondwettelijk Hof opent deur voor (uitgesteld) cassatieberoep in assisenzaken

🎓 Gwh. 29 september 2022 Bij arrest van 29.09.2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van …

De identificatie van bestuurders bij een verkeersboete

De wet stelt dat de bestuurder op wiens naam het voertuig ingeschreven staat geacht wordt de verkeersovertreding te hebben begaan. Net zoals bij natuurlijke personen …

Strafrechtelijk risicobeheer in internationale bedrijfscontext: een korte case study

06/04/2022 De context Onderneming X, Belgische dochteronderneming van Y (gevestigd in een andere EU-lidstaat), werkt overzees met consultants die tussenkomen in het sluiten van contracten …

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

08/04/2022 Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest …

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon?

17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit …

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen …

De autonomie van het strafrecht en het failllissement

20/02/2022 Bespreking Cassatie 1 februari 2022 Sinds vele jaren is het faillissementsrecht humaner geworden. Eerder dan gefailleerden persoonlijk te sanctioneren, wordt volop ingezet op een …

De redelijke termijn als katalysator voor een vervagend onderscheid tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek?

03/02/2022 Bespreking Gwh 3 februari 2022 Sinds het formeel bij de ‘Wet Franchimont’ (1998) ingevoerde onderscheid tussen het opsporingsonderzoek (l’information) en het gerechtelijk onderzoek (l’instruction) …

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot …

Hof van Cassatie onderstreept het belang van het eerlijk proces bij de controle van de voorlopige hechtenis

10/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis Elk strafonderzoek tracht misdrijven …

De afbakening van de rechtspersonen die strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn aangepast

13/12/2021 Op dinsdag 30 november jl. werd de wet van 28 november 2021 gepubliceerd die justitie menselijker, sneller en straffer moet maken. Artikel 14 van …

Recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor: wat betekent dit concreet?

15/10/2021 België werd midden september 2021 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor een schending van het recht op …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect