Vastgoed- en stedenbouwrecht

31/05/2022 Het Grondwettelijk Hof geeft in haar arrest van 17 februari 2022 (nr. 27/2022) antwoord op een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren. In…
Wat? Een tijdelijke, fiscale stimulus door een voorwaardelijke verlaging van het btw-tarief op sloop en heropbouw. De maatregel heeft tevens een sociaal karakter daar hij bepaalde doelgroepen makkelijker toegang…
In tegenstelling tot wat mede-eigenaars vaak veronderstellen, is het geenszins vanzelfsprekend dat hun terras volledig in privatieve eigendom aan hen als mede-eigenaar toebehoort. Doorgaans bezit het terras immers een gemengd statuut….
Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen in de bouw op een rij, met concrete voorbeelden. Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus, in werking sinds 1 juli 2018) Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering…
Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april 2020. Ook nieuwe openbare…
Het decreet van 20 maart 2020 betreffende maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (BS 24/03/2020; het zogenaamde ‘Nooddecreet’) voorziet enerzijds in een versoepeling van…
De Corona – crisis treft alle aspecten van het openbaar leven en de publieke besluitvorming. Thans werd door het Vlaams Parlement een Nooddecreet goedgekeurd dat het ondermeer mogelijk maakte…
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet binnen de termijn wordt afgehandeld, wordt volgens het omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend geweigerd. Een beroep dat niet tijdig kon behandeld worden, wordt beschouwd als…
Om geen mensen nodeloos te besmetten, besliste de Vlaamse regering om alle lopende openbare onderzoeken over vergunningsaanvragen voorlopig te schorsen. Alle openbare onderzoeken die op 24 maart 2020 liepen,…
Het nieuw goederenrecht is principieel van aanvullend recht. Dit betekent dat de partijen bij een overeenkomst kunnen afwijken van de bepalingen uit het NBW.  Het nieuw goederenrecht verduidelijkt de…
Op aangeven van ontslagnemend minister Koen Geens werden alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de gebruiksrechten en de zekerheden op goederen gehergroepeerd en ondergebracht…
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact op de brandveiligheid een adviesaanvraag ingediend moet worden bij de Dienst voor Brandbestrijding…
Waarom het belangrijk is een onderscheid te maken: de scheidingslijn tussen een renovatie een vernieuwbouw? In het geval van een verdoken nieuwbouw zal de fiscus immers het verschil in het…
Op 30 oktober 2019 kreeg een Duits vastgoedbedrijf door de Duitse Gegevensbeschermingsautoriteit een boete opgelegd van maar liefst 14,5 miljoen euro: meteen haar hoogste boete tot nu toe. Het…
In dit arrest oordeelde de RvS o.m. dat de gemeente een bijzondere verbintenis was aangegaan, waardoor het onmogelijk was om nog in alle objectiviteit en zonder vooringenomenheid de verschillende…
En overzicht van enkele aanzienlijke wijzigingen met betrekking tot de wettelijke regeling inzake het vruchtgebruik tot gevolg. Belangrijkste nieuwigheden: Maximale duurtijd voor rechtspersonen verlengd Einde vruchtgebruik door faillissement Doorwerking…
De architect heeft op basis van de rechtspraak wel degelijk de verantwoordelijkheid om het bouwbudget van de bouwheer te respecteren. Daarenboven moet de architect de bouwheer waarschuwen voor de…
In deze bijdrage vestigen de auteurs er nogmaals de aandacht op dat de werkgever (aannemer) die zijn personeel uitleent aan derden-gebruikers zonder de strikte uitzonderingsvoorwaarden na te leven waaronder…
Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond. De op initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)in het leven geroepen…
In een arrest van 14 november 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de bepalingen die het mogelijk maakten voor  tuincentra gelegen in agrarisch gebied (en dus zonevreemd) om toegang te hebben tot…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect