M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Planschade en 50 meter: een nieuw twistpunt verduidelijkt

31/05/2022 Het Grondwettelijk Hof geeft in haar arrest van 17 februari 2022 (nr. 27/2022) antwoord op een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg …

Programmawet gepubliceerd: verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw vanaf 1 januari 2021

Wat? Een tijdelijke, fiscale stimulus door een voorwaardelijke verlaging van het btw-tarief op sloop en heropbouw. De maatregel heeft tevens een sociaal karakter daar hij …

Het statuut van het appartementsterras: een privatief of gemeenschappelijk gedeelte?

In tegenstelling tot wat mede-eigenaars vaak veronderstellen, is het geenszins vanzelfsprekend dat hun terras volledig in privatieve eigendom aan hen als mede-eigenaar toebehoort. Doorgaans bezit het terras …

Verzekeringen in de bouwsector: niet noodzakelijk complexer dan de bouwwerken zelf met dit overzicht

Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen in de bouw op een rij, met concrete voorbeelden. Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus, in werking sinds 1 …

Geen verlenging coronamaatregel voor termijnen uit het omgevingsvergunningsdecreet en ruimtelijke planprocessen

Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april …

Nooddecreet breekt wet in tijden van corona

Het decreet van 20 maart 2020 betreffende maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (BS 24/03/2020; het zogenaamde ‘Nooddecreet’) voorziet enerzijds …

Covid-19 crisis: Impact van de civiele noodtoestand op de Vlaamse omgevingsvergunning – Update

De Corona – crisis treft alle aspecten van het openbaar leven en de publieke besluitvorming. Thans werd door het Vlaams Parlement een Nooddecreet goedgekeurd dat …

Omgevingsvergunning: verlenging met 30 of 60 dagen voor vergunningsbeslissing, indienen van beroep en beslissing over beroep

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet binnen de termijn wordt afgehandeld, wordt volgens het omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend geweigerd. Een beroep dat niet tijdig kon behandeld …

Omgevingsvergunning: Alle openbare onderzoeken worden geschorst

Om geen mensen nodeloos te besmetten, besliste de Vlaamse regering om alle lopende openbare onderzoeken over vergunningsaanvragen voorlopig te schorsen. Alle openbare onderzoeken die op …

Het nieuw goederenrecht: het eigendomsrecht in 3D?

Het nieuw goederenrecht is principieel van aanvullend recht. Dit betekent dat de partijen bij een overeenkomst kunnen afwijken van de bepalingen uit het NBW.  Het …

Nieuw Goederenrecht. Boek 3 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad!

Op aangeven van ontslagnemend minister Koen Geens werden alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de gebruiksrechten en de zekerheden op …

Aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken die zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies van de DBDMH

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact op de brandveiligheid een adviesaanvraag ingediend moet worden bij …

Let op wanneer u renoveert: de fiscus houdt u in de gaten

Waarom het belangrijk is een onderscheid te maken: de scheidingslijn tussen een renovatie een vernieuwbouw? In het geval van een verdoken nieuwbouw zal de fiscus immers …

Duitse GBA legt monsterboete op aan vastgoedbedrijf

Op 30 oktober 2019 kreeg een Duits vastgoedbedrijf door de Duitse Gegevensbeschermingsautoriteit een boete opgelegd van maar liefst 14,5 miljoen euro: meteen haar hoogste boete …

Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden

In dit arrest oordeelde de RvS o.m. dat de gemeente een bijzondere verbintenis was aangegaan, waardoor het onmogelijk was om nog in alle objectiviteit en …

Vruchtgebruik in het nieuwe BW: wat zal er veranderen?

En overzicht van enkele aanzienlijke wijzigingen met betrekking tot de wettelijke regeling inzake het vruchtgebruik tot gevolg. Belangrijkste nieuwigheden: Maximale duurtijd voor rechtspersonen verlengd Einde …

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De architect heeft op basis van de rechtspraak wel degelijk de verantwoordelijkheid om het bouwbudget van de bouwheer te respecteren. Daarenboven moet de architect de …

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw

In deze bijdrage vestigen de auteurs er nogmaals de aandacht op dat de werkgever (aannemer) die zijn personeel uitleent aan derden-gebruikers zonder de strikte uitzonderingsvoorwaarden …

Verontreinigd of niet verontreinigd? Dat is de Grote Grondvraag!

Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond. De op initiatief van de Openbare Vlaamse …

Zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied

In een arrest van 14 november 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de bepalingen die het mogelijk maakten voor  tuincentra gelegen in agrarisch gebied (en dus zonevreemd) om …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect