M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht of verdeelrecht? Het Grondwettelijk Hof aan het woord!

18/07/2022 Bespreking arrest Grondwettelijk hof van 20 januari 2022 De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft …

Meerwaarde op aandelen belastbaar als divers inkomen?

15/7/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Gent 22 maart 2022 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist …

Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022 Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks …

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden, zelfs “met” een ruling!

12/05/2022 In een vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een artsenvennootschap herinnerd aan de draagwijdte van de bescherming …

Alarmbelprocedure: waakzaamheid geboden!

29/04/2022 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt de naleving van meerdere regels op om de solvabiliteit en de continuïteit van ondernemingen te waarborgen …

Vergeet uw belangenconflict niet op de correcte manier bekend te maken

06/06/2022 Indien u binnen uw vennootschap wordt geconfronteerd met een belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders, moet u bepaalde formaliteiten naleven, waaronder de …

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

01/06/2022 Tot 1 januari 2018, konden kapitaalverminderingen belastingvrij worden doorgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden kapitaalverminderingen op fiscaal vlak pro rata aangerekend op het fiscaal …

Ondermijnt uitkering het gunstregime voor familiale vennootschappen?

08/06/2022 Een vaak gebruikte wijze van vermogensplanning voor Vlaamse ondernemers bestaat erin om de aandelen van hun vennootschap tijdens hun leven te schenken aan hun …

Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen

12/05/2022 Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200) Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij …

Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan …

Is alleen een “georganiseerde” bestuurder een onderneming?

26/04/2022 Op 18 maart 2022 velde het Hof van Cassatie een opvallend arrest over de kwalificatie van een bestuurder van een vennootschap als onderneming. De …

Over de aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders

19/04/2022 De bepalingen inzake bestuursaansprakelijkheid van Boek 2 WVV gelden voor de leden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur én “alle andere personen die ten …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

21/06/2021 Key-medewerkers vergoeden via de toekenning van aandelen(opties) biedt talrijke voordelen. Eén van de manieren om dat te doen is door een aandelenoptieplan te voorzien. …

Is de vereffenaar een mini-curator?

04/03/2022 Bespreking Cass. 26 november 2021 (C.20.0572.F) Een curator is de bewindvoerder van de faillissementsboedel. Die boedel bundelt de executierechten van de schuldeisers in het …

Bestuurder vs. Curator

23/02/2022 Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement? Artikel XX.225 WER bepaalt dat bij een …

Aandelenopties, RSU’s & internationale tewerkstelling: what country may tax which piece of the pie?

15/02/2022 In de praktijk stellen we vast dat aandelenopties en/of gratis aandelen (vaak toegekend onder vorm van l ‘restricted stock units’ of ‘RSU’s’) frequent in …

Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden

22/02/2022 Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in de beperking van de financiële aansprakelijkheid van bestuurders door middel van de invoering van zogenaamde ‘caps’ of drempels. Deze …

Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?

26/01/2022 Europa wil verder werk maken van de gendergelijkheid van bestuurders in genoteerde vennootschappen en het evenwicht optrekken tot 40% voor wat het vrouwelijke quorum …

Controle op bezoldigingen bedrijfsleiders: spelregels en eventuele sancties

19/01/2022 Sommige ondernemingen storten geen of te weinig bedrijfsvoorheffing door naar de fiscus voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. Niet zelden zien …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect