Verzekeringsrecht

26/06/2022 Elektrische steps komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Het vlotte vervoermiddel is bij verkeerd gebruik echter gevaarlijk. In mei keurde de Kamer de nieuwe regelgeving voor dergelijke…
25/07/2022 Sinds 1 jul 2022 is de nieuwe wet van toepassing op elektrische steps.  Voordien was er weinig regelgeving rond elektrische steps, men stelde ze gelijk met gemotoriseerde voortbewegingstoestellen…
25/01/2022 Bespreking Cass. 8 oktober 2021 De regel is ons allemaal bekend. Toch doen er zich in de praktijk wel eens omstandigheden voor waar de toepassing van deze regel…
23/12/2021 Naar goede gewoonte blikt het Insurance team Lydian, met de jaarwisseling in zicht, terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar…
19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters van 31 mei 2017)….
22/12/2021 La directive 2021/2118 modifie de manière significative la directive 2009/103/CE (2) concernant l’assurance de la responsabilité civile automobile notamment en renforçant la collaboration entre les Etats membres pour…
30/09/2021 Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar uitgebreide pakket voorstellen en bijhorende documentatie met betrekking tot de herziening van de Solvency II-richtlijn. Met name heeft de…
De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in de sociale bijdragen. Let…
19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) vernietiging van de Wet…
De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond van de inwerkingtreding ervan,…
In deze bijdrage krijgt u een overzicht van de gevolgen van de B2B wet op de ondernemingen in de bank- en verzekeringssector.  Opgelet : De B2B wet die de overeenkomsten tussen…
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar inzake de…
In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een uitsluiting van dekking en een verval van dekking inzake tussenkomst van verzekering. Een niet onbelangrijk verschil gezien de…
In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de…
Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen opladen in een gemeenschappelijke…
Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen in de bouw op een rij, met concrete voorbeelden. Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus, in werking sinds 1 juli 2018) Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering…
De verzekeringsovereenkomsten in het kader van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen dienen voortaan aan striktere eisen te beantwoorden. Middels een nieuwe Modelpolis wenst de wetgever meer duidelijkheid, zekerheid en garantie…
Met deze wet – die van kracht werd op 1 juli 2019 – worden, naast de architect ook alle andere intellectuele dienstverleners in het bouwproces verplicht zich nu te…
Op 1 september van dit jaar treedt de nieuwe wet Rechtsbijstandsverzekering in werking. Vanaf dat ogenblik kunnen verzekeraars rechtsbijstandspolissen aanbieden die recht geven op een fiscaal voordeel van maximaal…
Sinds 1 juli 2019 geldt de Wet Peeters II, die de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het leven roept. De wetgever wil hiermee…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect