Het nieuwe wetsontwerp werkbaar wendbaar werk in enkele punten

by Audrey Van den Bempt

28 oktober heeft de federale regering het wetsontwerp “Werkbaar wendbaar werk” van de minister van werk, Kris Peeters, goedgekeurd.

“Deze wet biedt maatregelen die in alle ondernemingen kunnen gelden, en een keuzemenu waar sectoren naar gelang hun behoeften vrij over kunnen beslissen. Nu zijn de sociale partners aan zet om de hervorming op sectoraal- en bedrijfsniveau toe te passen. De regelgeving biedt de mogelijkheid tot meer competitiviteit in de arbeidsmarkt en tegelijk een beter evenwicht tussen werk en privé,” besluit minister van Werk, Kris Peeters.

Het wetsontwerp kwam er na meer dan 500 dagen overleg en besprekingen van verschillende voorstellen met betrokken partijen, alsook werkbezoeken in Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Nederland. Minister Peeters bezocht ook meerdere bedrijven die in België gebaseerd zijn zoals EASI, Google, Barco en het Imelda ziekenhuis in Bonheiden.

Het wetsontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad, en wordt daarna besproken in het Parlement.

Hieronder vindt U alvast een overzicht van de voorgestelde maatregelen:

 1. De annualisering van de arbeidsduur: vanaf nu kan de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van 1 jaar gebeuren, in plaats van per trimester, als hierover een akkoord is via sociaal overleg;
 2. Een pakket van maximum 100 vrijwillige overuren waarvoor de werknemer vrijwillig mag kiezen om deze te presteren, enkel als er een aanbod is langs werkgeverszijde. Deze overuren worden onmiddellijk uitbetaald, met overloontoeslag;
 3. Een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar;
 4. Een wettelijk kader voor occasioneel telewerk die werknemers toelaat voor een aantal onvoorziene omstandigheden voor telewerk te kiezen (bezoek bij tandarts, technieker aan huis, …)
 5. De plus-minus conto regeling: Via een sector-cao kunnen sectoren met een productie- en ontwikkelingscyclus die meerdere jaren omvat, bepalen dat de berekening van de gemiddelde 38-urige werkweek over verschillende jaren (maximum 6) wordt gespreid. Dit gebeurt vandaag al in de auto-industrie en is een belangrijk middel voor bedrijven om werkgelegenheid in ons land te behouden.
 6. uitzendarbeid van onbepaalde duur wordt mogelijk, als hierover een sectoraal akkoord wordt bereikt in het paritair comité van de uitzendarbeid. Uitzendwerknemers ontvangen in dat geval ook tussen twee uitzendopdrachten een loon van het uitzendbureau.
 7. Een hervorming van het stelsel van de werkgeversgroepering zorgt ervoor dat kleine bedrijven samen een werknemer kunnen aanwerven. Dit is een kans voor bedrijven die niet de middelen hebben om zelf een werknemer in dienst te nemen.
 8. Deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd doordat de verplichting verdwijnt om alle uurroosters in het werkreglement op te nemen.
 9. De invoer van een “loopbaanspaarrekening” laat werknemers toe verlof op te sparen. Bij verandering van werkgever, kan de werknemer kiezen om deze te laten uitbetalen indien hij zijn gespaarde dagen niet kan meenemen.
 10. Palliatief verlof wordt uitgebreid van 1 maand tot 3 maanden maximum, en tijdskrediet met zorgmotief wordt met 3 maanden verlengd naar een totaal van 51 maanden
 11. Een wettelijk kader voor glijdende werktijden wordt voorzien waarin de werknemer zelf het begin en einde van zijn prestaties bepaalt, mits naleving van bepaalde grenzen. Bestaande stelsels van glijdende werkuren kunnen blijven bestaan, mits opname in arbeidsreglement of het sluiten van een cao.
 12. De mogelijkheid tot het schenken van verlofdagen voor de persoon die een ziek kind heeft en alle verlofstelsels heeft uitgeput. Enkel dagen die buiten het wettelijk verlof van 20 dagen vallen, kunnen geschonken worden. Deze schenking gebeurt anoniem. Schenken van verlofdagen is alleen mogelijk als er een cao wordt afgesloten of het in het arbeidsreglement wordt voorzien.

« Nu zijn de sociale partners aan zet om de hervorming op bedrijfs- en sectoraal niveau toe te passen,” verduidelijkt de Minister van Werk, Kris Peeters

Meer info?

Advocate Vicky Buelens legt het breder kader uit van de maatregelen tijdens de opleiding ‘Werkbaar en wendbaar werk : wetgeving en praktijktoepassingen’.

 

Bron: www.krispeeters.be

Lees ook