Mobiliteitsvergoeding voordeliger dan bedrijfsauto?

by Bieke Cauwenberghs

Je bedrijfswagen inruilen voor een geldbedrag? Dat kan via de mobiliteitsvergoeding. De invoering van zo’n vergoeding wordt beslist door de werkgever, waarop de werknemers op hun beurt kunnen kiezen om hierop in te gaan of niet. Er is dus sprake van een dubbele keuzevrijheid.

 

De mobiliteitsvergoeding is het bedrag dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen. Op deze vergoeding zijn specifieke regels van toepassing die in grote mate overeenstemmen met de specifieke behandeling van de bedrijfswagen.

De vergoeding blijft toegekend zolang de werknemer geen beschikking heeft over een bedrijfswagen.

 

Uitgangspunten:

  • Het geldbedrag komt overeen met de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen, maandelijks uitbetaald. Wanneer de werknemer tijdens de laatste twaalf maanden voor de vergoeding, achtereenvolgens over verschillende bedrijfswagens heeft beschikt, wordt de bedrijfswagen waarover hij in die periode het langst heeft beschikt, in aanmerking genomen.
  • Het geldbedrag wordt berekend op basis van de cataloguswaarde in nieuwe staat van de ingeleverde bedrijfswagen. Dat is dezelfde basis als voor de berekening van het privébelastbaar voordeel van de bedrijfswagen.
  • Het belastbaar gedeelte van de vergoeding is vergelijkbaar met het belastbaar voordeel voor de bedrijfswagen, en de werknemer betaalt er verder geen sociale bijdragen op.
  • Voor de werkgever is de vergoeding in eerste instantie aftrekbaar voor hetzelfde percentage als de ingeleverde bedrijfswagen. Het aftrekpercentage wordt jaarlijks verlaagd met 10 procentpunten tot het minimum van 75% is bereikt.

Let op: de mobiliteitsvergoeding kan niet worden gecombineerd met verplaatsingsvergoedingen voor woon-werkverkeer. Bovendien kan de vergoeding niet vooraf gegaan worden door een vermindering van het loon in ruil voor een bedrijfswagen.

 

Wie komt in aanmerking?

De nieuwe wet van 30 maart 2018 is van toepassing op alle werknemers die in het kader van hun loonsysteem het voordeel van een bedrijfswagen genieten. Het gaat daarbij om alle personen die onder gezag, leiding en toezicht werken, al dan niet met een arbeidsovereenkomst, en zowel in de private als in de openbare sector.

 

Uitgangspunten:

  • Voor werkgevers die al minstens gedurende een ononderbroken periode van drie jaar, één of meerdere bedrijfswagen hebben gegeven aan één of meerdere werknemers (uitzondering voor jonge werkgevers die minder dan 36 maanden actief zijn).
  • Voor werknemers die in de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden een bedrijfswagen hebben en in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding, ononderbroken een bedrijfswagen hebben.

 

Hoe begin ik eraan?

Wanneer de werknemer in het systeem van de mobiliteitsvergoeding wil stappen, moet hij een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn werkgever. De werkgever brengt de werknemer schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing vormen een overeenkomst die inhoudelijk deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen.

 

Belastingen?

De mobiliteitsvergoeding is geen loon en wordt daarom uitgesloten uit het RSZ-loonbegrip. De werkgever moet wel een maandelijkse solidariteitsbijdrage betalen op de mobiliteitsvergoeding. Deze solidariteitsbijdrage is identiek aan de CO2-solidariteitsbijdrage voor de bedrijfswagen.

De mobiliteitsvergoeding is bovendien een belastbaar voordeel. Het jaarlijks belastbaar voordeel van de mobiliteitsvergoeding is beperkt tot 4% van de berekeningsbasis van de vergoeding.

Het aldus berekende belastbaar voordeel wijzigt niet gedurende de volledige duur van de mobiliteitsvergoeding, maar het bedrag van het voordeel wordt wel elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

 

Hou je aan de regels

Voor de toepassing van de nieuwe wet mag de toekenning van de bedrijfswagen die ingeruild werd voor de mobiliteitsvergoeding niet gekoppeld geweest zijn aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.

De sancties in het Sociaal Strafwetboek worden aangepast zodat oneigenlijk gebruik van de mobiliteitsvergoeding kan worden opgespoord, rechtgezet of gesanctioneerd.

De wetgever heeft aan de mobiliteitsvergoeding een statuut toegekend dat evenwaardig is aan het statuut van de bedrijfswagen. Maar voor partijen die de spelregels niet naleven, vervalt dat gunstige statuut. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding wordt dan een gewoon loon met alle gevolgen van dien.

 

Zin in meer?

Op zoek naar trends, evoluties, tips en tricks rond het loonbeleid? Schrijf je dan nu in voor het Congres Compensation & Benefits en blijf op de hoogte van alle actualiteit en tendensen in deze almaar sneller evoluerende wereld. Meer interesse in het fiscale aspect? Fiscaal Informatief brengt de opleiding ‘Bedrijfswagens en fiscaliteit anno 2018: update spelregels en alternatieven‘.

Lees ook