Steunmaatregelen voor ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de terreuraanslagen

by Bieke Cauwenberghs

Heel wat ondernemingen hebben door de aanslagen van 22 maart 2016 problemen ondervonden om personeel te werk te stellen of hun financiële verplichtingen na te komen.

De overheid heeft daarom een aantal steunmaatregelen voorzien. Het gaat hierbij om betalingsfaciliteiten. Voor ondernemingen in Brussel en Vlaams Brabant voorziet de RVA in een regeling van onvoorwaardelijke toepassing van het stelsel van werkloosheid wegens overmacht, en dit tot 30 juni 2016.

We zetten hier even de voornaamste maatregelen op een rijtje.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Ondernemingen uit Brussel en Vlaams-Brabant die problemen ondervinden om hun personeel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart te werk te stellen, kunnen tot 30 juni onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook mogelijk tot 30 juni, maar mits motivering.

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Ook het stelsel ‘tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ is een optie, voor arbeiders en, onder specifieke voorwaarden, ook voor bedienden.

“We helpen werkgevers en werknemers zo een moeilijke periode te overbruggen. Op die manier vermijden we ontslagen en, erger, faillissementen. We doen dit in een context die al moeilijk is, maar we doen hiermee het juiste. Niet helpen komt ons uiteindelijk als samenleving duurder te staan.”

Kris Peeters, Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd reeds automatisch aanvaard tot 30 april. Minister Peeters heeft beslist om dit automatisme voor Brussel en Vlaams Brabant te verlengen tot 30 juni.
Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht na 30 april ook nog mogelijk, echter mits motivering.

Het stelsel is bijvoorbeeld mogelijk voor wie werkt in de luchthaven van Brussel-Nationaal, taxichauffeurs en personeel van schoonmaakbedrijven, koerierdiensten, …. Het is ook mogelijk voor wie als werkgever ook buiten het Brusselse Gewest of in Vlaams Brabant bv. een winkel, hotel, restaurant, reisbureau, autocaronderneming, … uitbaat en een sterke daling ondervindt van het aantal klanten door annulering van reserveringen.

De verlenging tot 30 juni van de onvoorwaardelijke toepassing van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht voor de in Brussel en Vlaams Brabant getroffen ondernemingen, betekent voor deze ondernemingen zuurstof om een moeilijke periode te overbruggen. Ze hoeven de loonkosten van hun personeel niet (volledig) te betalen, terwijl er voor hen toch een vervangingsinkomen is van 65% van hun vroeger loon, eventueel aangevuld met een toeslag van hun werkgever. Daardoor kunnen
ontslagen vermeden worden.

“Uit de cijfers van de RVA blijkt dat er sinds de aanslagen tot nog toe 2.700 aangiften van tijdelijke werkloosheid door overmacht waren vanwege 1.020 verschillende werkgevers, alles samen 23.000 werknemers. De werkloosheidsbureaus van de RVA behandelden sinds de aanslagen 1.944 dossiers, stuk voor stuk met gunstig gevolg. In normale tijden ontvangt de RVA honderd tot 200 dergelijke aanvragen. In maart waren het er al wel 1502.”

Kris Peeters, Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA.

Uitstel betaling RSZ-bijdragen

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, heeft aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gevraagd soepelheid te tonen als werkgevers hun patronale lasten niet op tijd kunnen betalen omdat ze in financiële moeilijkheden zijn geraakt door de terreuraanslagen van 22 maart.

“Samenwerken en elkaar steunen, is de beste manier om deze gruweldaden te verwerken. Onze administraties zullen daarom rekening houden met de gevolgen van de aanslagen voor onze werkgevers”.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken

Het basisprincipe dat bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Maar een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ kan aan de werkgever een “minnelijk afbetalingsplan” met maandelijkse betalingen voorstellen. Werkgevers betalen maandelijks voorschotten op de patronale lasten en elk kwartaal volgt een eindafrekening.

Werkgevers kunnen hun vraag richten tot de cel “Afbetalingsplan van de Inningsdienst” van de RSZ of kunnen hun vraag indienen via het speciaal daarvoor voorzien formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid.

In het luikje “uw motivatie” op het formulier vult de werkgever dan in dat hij uitstel van betaling vraagt wegens de terreuraanslagen. De aanvraag tot een minnelijk afbetalingsplan wordt best zo spoedig mogelijk ingediend.

Betalingsmoeilijkheden

De ondernemingen die door de aanslagen van 22 maart 2016 financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

Deze ondernemingen kunnen de volgende maatregelen aanvragen :

  • betalingsfaciliteiten;
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
  • vrijstelling van boeten voor niet betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet vrijgesteld door de steunmaatregelen).

Om recht te hebben op deze maatregelen moet u aantonen dat uw onderneming financiële moeilijkheden ondervindt als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 (aan de hand van documenten die volgende zaken kunnen aantonen: daling omzet, annulatie orders en/of reservaties, kettingreactie partnerbedrijven, …).

Voor meer informatie, o.a. over de procedure, gelieve dit document te bekijken.

 

Bronnen: 
– Persbericht Kris Peeters van 22 april 2016
– Persmededeling van kabinet Sociale zaken van 1 april 2016
– Mededeling van de FOD Financiën van 25 april 2016

 

Meer weten? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de sociale actualiteit met onze “Updates sociale actualiteit”. Deze updates zijn onmisbaar voor elke professional die zijn of haar kennis over de sociale actualiteit wil aanscherpen. Na elke sessie bent u mee met de belangrijkste sociaal-juridische wijzigingen van het afgelopen kwartaal.

Lees ook