1 jaar na single permit: stand van zaken

1 jaar na single permit: stand van zaken
Waar staan we vandaag met de arbeidsmigratie en de single permit? Sophie Maes, vennoot bij Claeys & Engels, legt uit.

Ongeveer een jaar geleden veranderden de regels voor arbeidsmigratie en kwam de single permit in de plaats van de arbeidskaart. Sophie Maes evalueert de impact. “Bedrijven die buitenlandse werknemers willen tewerkstellen, hebben meer mogelijkheden, maar moeten ook rekening houden met een langere procedure.”

Single permit

Voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitsers geldt vrij verkeer van werknemers. Maar niet-EER-onderdanen en niet- Zwitsers hebben wel een toelating tot arbeid nodig om in België te kunnen werken. Tenzij ze zich op een vrijstelling kunnen beroepen. Tot een jaar geleden moesten zij twee documenten kunnen voorleggen: een ‘arbeidskaart’, en een ‘verblijfsvergunning’. Sinds een jaar volstaat een single permit voor buitenlanders die meer dan negentig dagen in ons land tewerkgesteld zijn. Deze single permit dekt zowel de ‘toelating tot arbeid’ als de ‘machtiging tot verblijf’.

Bedrijven die niet-EER-onderdanen willen tewerkstellen, moeten gemiddeld 3,5 maanden wachten op een single permit
Sophie Maes

Langere wachttijden

Nog slechts één procedure, dat gaat vlotter zou je denken. Maar in de praktijk blijkt het tegendeel. Maes: “Vroeger gebeurde de aanvraag in twee stappen: eerst vroeg je de arbeidskaart B aan en terwijl je daarop wachtte, kon je de documenten voor de verblijfsvergunning – zoals het criminal record – in orde brengen. Nu moet alles in één keer klaar liggen en behandeld worden in één enkel procedure door de bevoegde regio die beslist over de toelating tot arbeid en de Dienst Vreemdelingenzaken die beslist over de machtiging tot verblijf. Dat zorgt voor veel vertragingen. Bedrijven die buitenlandse werknemers willen tewerkstellen, moeten rekening houden met gemiddeld 3,5 maanden proceduretijd maar deze kan tot 4,5 maanden oplopen.”

Meer flexibiliteit

Een jaar geleden werd niet alleen de toelatingsprocedure voor arbeidsmigratie aangepast, maar veranderde er ook inhoudelijk het een en ander. “ Zo zijn er in Vlaanderen mogelijkheden bijgekomen voor bedrijven om middengeschoolde buitenlandse werknemers tewerk te stellen in knelpuntberoepen die voorkomen op de lijst van knelpuntberoepen die om te 2 jaar wordt opgesteld. Komt een functie niet voor op deze lijst, dan kan alsnog getracht worden de aanwerving te motiveren voor sociaal-economische redenen en zal aan nog andere voorwaarden moeten worden voldaan.

En hooggeschoolden krijgen nu een toelating voor drie jaar, waar dat tot voor kort slechts voor één jaar was.” Verder moeten nog een aantal nieuwe ‘Europese” categorieën – die ter implementatie van een aantal Europese Richtlijnen werden ingevoerd – zoals de “ICT’s” (‘Intra-Corporate-Transferees’) en onderzoekers, in werking treden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe categorieën in werking zullen treden.”

Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben nu elk hun eigen arbeidsmigratieregels. Dat maakt het tewerkstellen van buitenlandse werknemers bijzonder ingewikkeld voor Belgische bedrijven
Sophie Maes

Grote soep

Ondanks de aanpassingen blijft de situatie volgens Maes bijzonder complex. “Dat komt omdat arbeidsmigratie sinds 2014 in ons land een regionale aangelegenheid is en de inhoudelijke spelregels wat de toelating tot arbeid betreft thans per regio verschillen. In Vlaanderen en Wallonië werden ze grondig aangepast en vervangen door nieuwe regelgeving maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden vooralsnog grotendeels de oude regels. Dat maakt tewerkstelling van niet-EER-onderdanen in ons land bijzonder ingewikkeld.”

Brexit

Wat de Brexit betreft, zal natuurlijk veel afhangen van de uitslag van de Britse verkiezingen en de verdere onderhandelingen met Europa. “Bij een Brexit met deal was het tot nu toe de bedoeling om alle Britten nog tot 31 december 2020 als EU-onderdanen te beschouwen. Bij een no-deal zijn ze in principe vanaf dag 1 derdelanders en hebben ze een single permit nodig. Onze regering heeft ondertussen wel voorzorgen genomen voor Britten die al in ons land aan de slag zijn en over een geldige e-card beschikken: dankzij de Brexit-wet kunnen zij ook bij een no-deal Brexit in ons land aan de slag blijven tot 31 december 2020.”

Zin in meer?

De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers werden een jaar geleden fundamenteel gewijzigd. Tijd voor een evaluatie via de opleiding ‘1 jaar Single Permit en arbeidsmigratie

Wil je precies weten hoe je buitenlandse werknemers tewerkstelt en jouw bedrijf voorbereiden op de Brexit? Schrijf je dan nu in voor de Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling.

Biografie

Sophie Maes (vennoot bij Claeys & Engels) adviseert nationale en internationale cliënten over diverse aspecten van internationale tewerkstelling met inbegrip van arbeidsmigratie, het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België en het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen. Binnen Ius Laboris is zij lid van het Executive Committee en voorzitter van de Global Mobility and Immigration Expert Group.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect