De arbeidsrechtelijke valkuilen bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling

De arbeidsrechtelijke valkuilen bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling
Waarop moet een bedrijf letten voor een juiste contractuele set-up bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling? Meester Sophie Maes, specialist ter zake, legt uit.

Zowel het detacheren van werknemers als het gelijktijdig tewerkstellen in verschillende landen dient volgens de regels van de kunst te gebeuren. Zo niet kan bijvoorbeeld bij een detachering de tewerkstelling beschouwd worden als een terbeschikkingstelling van personeel, en dat is bij wet verboden. Meester Sophie Maes legt uit waar een bedrijf op moet letten voor een juiste contractuele set-up.

Wat is detachering?

Een detachering betekent dat een bedrijf zijn werknemer naar het buitenland stuurt om daar voor een bepaalde tijd te werken. De werknemer blijft gewoon in dienst van zijn werkgever en valt binnen Europa verder onder het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk tewerkgesteld is. Sophie Maes: “Zijn werkgever moet wel een A1-formulier aanvragen en er moet een Limosa-aangifte gebeuren bij de RSZ. Bij een detachering blijft doorgaans het arbeidsrecht van het thuisland verder van toepassing maar er moet ook rekening worden gehouden met een harde kern aan Belgische minimumarbeidsvoorwaarden (zoals de minimumlonen en voordelen die in een sectorCAO zijn voorzien en de arbeidsduur).

Wat is gelijktijdige tewerkstelling?

De zogenoemde salary split is een vorm van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen. Een typisch voorbeeld is dat van een manager met een rol in de Benelux, die twee dagen per week in het Belgische hoofdkwartier werkt en drie dagen in de Nederlandse dochteronderneming.

Detacheringen en gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen moeten contractueel juist worden opgezet, anders dreigt het verkeerd te lopen Sophie Maes

Opletten voor verboden terbeschikkingstelling

Detacheringen moeten contractueel juist worden opgezet, waarschuwt Maes. “Want in principe is het ter beschikking stellen van personeel verboden, ook binnen een bedrijfsgroep. Er zijn gelukkig twee uitzonderingen mogelijk – toegelaten intra-groep terbeschikkingstelling van personeel en dienstverlening-onderaanneming. Dit geldt echter alleen onder strikte voorwaarden en mits de formaliteiten correct worden nageleefd.”

Ook bij gelijktijdige tewerkstelling moeten bedrijven volgens Maes voldoende stilstaan bij de contractuele set-up. “Sluit je twee arbeidsovereenkomsten, of één overeenkomst tussen de werknemer en de twee vennootschappen? Welk arbeidsrecht is dan van toepassing? En hoe zit het bij ontslag? Het zijn zaken waar je op voorhand beter grondig over nadenkt.”

Nieuwe detacheringsregels van kracht

Als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn moesten de Europese lidstaten hun detacheringsregels voor 30 juli 2020 aanpassen. Concreet werd de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002 o.a. op deze punten aangepast:

  • Indien de periode van detachering meer dan 12 maanden bedraagt hebben gedetacheerde werknemers tevens recht op alle wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden die niet strafrechtelijk gesanctioneerd zijn (zoals bijvoorbeeld gewaarborgd loon). Uitzonderingen zijn de regels voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen.
  • Indien een andere gedetacheerde werknemer dezelfde taak op dezelfde plaats verricht, worden voor de duur van de tewerkstelling van de vervangende werknemer alle periodes van de betrokken gedetacheerde werknemers bij elkaar opgeteld.
  • Toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn die voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten moeten slechts worden toegekend aan de gedetacheerde werknemers voor reizen van en naar hun gewone werkplaats in België en tijdelijke uitzendingen vanuit die gewone werkplaats naar een andere werkplaats.
  • Toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering worden net zoals voordien beschouwd als deel van het loon voor zover zij niet worden betaald ter vergoeding van werkelijke kosten. Indien niet kan worden vastgesteld welke elementen werkelijke kosten dekken en welke elementen effectief loon vormen, wordt het volledige bedrag van de vergoeding beschouwd als een kostenvergoeding.

Zin in meer?

Op 2 maart 2023 houdt M&D haar jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’, opgedeeld in vier opeenvolgende sessies. Eén sessie gaat specifiek over de arbeidsrechtelijke aandachtpunten bij detachering, salary split, “working from home abroad” – laatste stand van zaken. Ontdek hier het volledige programma van deze studiedag.

Biografie

Als vennoot bij Claeys & Engels is Meester Sophie Maes gespecialiseerd in internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht. Zij adviseert nationale en internationale cliënten over diverse aspecten van internationale tewerkstelling en begeleidt hen bij de detachering van werknemers naar België en het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect