De wet collectieve schuldenregeling: opgepoetst en opgefrist

Via de collectieve schuldenregeling geef je de schuldenaar de kans om zijn schulden af te betalen en toch een menswaardig bestaan te leiden.

Advocate Sara Aelbrecht legt uit wat er nieuw is in de wet collectieve schuldenregeling en wat de gevolgen zullen zijn voor de betrokkenen die hier mee te maken krijgen.

Een collectieve schuldenregeling bestaat sinds de wet van 5 juli 1998. Het is een gerechtelijke procedure die ingezet wordt wanneer iemand onder structurele schulden gebukt gaat. “Het idee is daarbij om de schuldenaar de kans te geven zijn schulden af te betalen en toch een menswaardig bestaan te leiden”. “De schuldbemiddelaar staat hierbij centraal: deze ontvangt de inkomsten en betaalt daarmee de schulden af.

Na de collectieve schuldenregeling (maximaal zeven jaar) is het de bedoeling dat de schuldenaar opnieuw schuldenvrij door het leven kan gaan.”

Misbruik

Sinds 1 mei 2018 valt elke natuurlijke persoon, die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefende, onder het toepassingsgebied van de WCO (Wet op Continuïteit van Ondernemingen) en het faillissementsrecht. Sara Aelbrecht: “Artikel 1675/2 Gerechtelijke Wetboek moet daarenboven sinds 1/11/2018 als volgt worden gelezen: “elke natuurlijke persoon die geen onderneming is in de zin van artikel I.1 WER”. Deze wijziging maakte gelukkig al komaf met een aantal onduidelijkheden. Desondanks zijn er nog wel wat “ondernemers-natuurlijke personen” die nu nog in de lopende CSR-procedures zitten. De schuldbemiddelaar zal in de toekomstig nog aandachtiger moeten zijn voor deze problematieken.”

Waarom het zo belangrijk is om hier oplettend voor te zijn? Dit zal meester Aelbrecht uitleggen in het webinar, maar ze wil al wel een tipje van de sluier oplichten: “Het zet de deur open voor misbruik. Het kan perfect dat iemand tijdens een CSR een ondernemingsnummer aanvraagt en dat niet meldt aan zijn bemiddelaar en pakweg een café opent. Er ontstaan schulden en de schuldenaar laat zich failliet verklaren. Dit zonder bij de Ondernemingsrechtbank melding te maken van zijn CSR en zonder aan de schuldbemiddelaar het faillissement te melden. Bij gebrek aan actief wordt binnen korte termijn het faillissement gesloten en de schulden kwijtgescholden. Hoe gaan we om met dergelijk misbruik? Staat er een derdenverzet open voor de schuldbemiddelaar? Dat zijn zaken die we moeten bekijken.”

Geen cijfers

Aangezien een collectieve schuldenregeling wel een hele tijd kan duren, zijn er nog wel heel wat dossiers bij de schuldbemiddelingsrechtbank aanhangig. Met “ondernemers-schuldenaars”, die nog de oude weg hebben gevolgd of die in de loop van de CSR de toestemming kregen om een zelfstandig (bij)beroep uit te oefenen en dus nog wel onder de CSR vallen. “Hoeveel dat er zijn? Dat is moeilijk te zeggen”, zegt Aelbrecht, “ik denk niet dat Justitie hiervan cijfers verzameld heeft.”

Pertinente vragen

Naast de aangepaste wet op de CSR, zal meester Aelbrecht in het webinar ook de actoren die bij het procedé betrokken zijn onder de loep nemen en de eventuele wijzigingen in hun rol onderzoeken. Daarnaast zal ze ook enkele pertinente vragen beantwoorden die leven: wie heeft welke rechten in de CSR en hoe zit het bijvoorbeeld bij bewindvoering? Of nog: wie heeft er voorrang? Tot slot zal er ook bekeken worden hoe de wet op de CSR of de W.E.R. in de toekomst kan evolueren. “Er zijn bijvoorbeeld vergevorderde plannen om heel de procedure in een computerplatform onder te brengen. Via dat platform kunnen dan bijvoorbeeld alle gegevens ingevoerd worden en kan er elektronisch worden gecommuniceerd. Op die manier moet er meer uniformiteit komen, moet de werklast voor de rechtbanken verlagen en wordt de papierberg teruggedrongen. Mogelijks wordt hierdoor ook de procedure voor de schuldeisers transparanter.”

Zin in meer?

Wens je een overzicht van de collectieve schuldenregeling?  Neem dan deel aan het webinar ‘Collectieve schuldenregeling’ dat plaatsvindt op 4 juni 2020.

Biografie

Advocate Sara Aelbrecht behaalde haar Licenciaat in de Rechten aan de VUB in 2002. Zij begon haar carrière bij Advocatenkantoor Verté in Gentbrugge, waar zijn ondergedompeld werd in de collectieve schuldenregelingsproblematiek. Zij leidt sinds 2005 haar eigen advocatenkantoor met hoofdvestiging in Beervelde. Zij is gespecialiseerd in burgerlijke recht en ondernemingsrecht en in de gerechtelijke mandaten waaronder schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator. In haar vrije tijd leest ze graag, reist ze veel en doet ze aan diepzeeduiken.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect