Einde aan discriminatie van Belgische grensarbeiders met kinderen.

In een recent gepubliceerde circulaire wordt een einde gemaakt aan de jarenlange discriminatie van de gehuwde in België woonachtige grensarbeiders met kinderen. Van belang is dat de grensarbeider wel zelf actie onderneemt om het deel waar recht op bestaat effectief te verkrijgen.  We schetsen de problematiek nog even in het kort.

Verhoging belastingvrije som bij belastingplichtige met buitenlandse inkomsten

Voor inwoners van België is de hoogte van de belastingvrije som hoger naarmate er meer kinderen (ten laste) zijn. Voor gehuwden (wettelijk samenwonenden) – waarbij de belasting wordt geheven door een gemeenschappelijke aanslag – wordt deze verhoging automatisch toegepast bij de partner met het hoogste inkomen. Indien de partner met het hoogste inkomen enkel buitenlands vrijgesteld inkomen geniet, gaat het effectieve voordeel daardoor verloren.

België is door de verschillende rechters hiervoor keer op keer veroordeeld. De Belgische minister van Financiën heeft uiteindelijk aangegeven geen cassatieberoep meer in te stellen tegen het laatste arrest van het hof van beroep van Antwerpen en de wetgeving aan te zullen passen.

In de circulaire die in mei werd gepubliceerd, zijn reeds de nodige tegemoetkomingen voorzien in afwachting van de wetswijziging die een einde moet maken aan de discriminatie (circulaire 2017/C/31, 18 mei 2017)

 

Aanpassing belastingprogramma inkomsten 2016

Enerzijds wordt een aanpassing van het programma voor de berekening van de belasting doorgevoerd. Het programma zal voor het aanslagjaar 2017 worden aangepast. Als er een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, zal de verhoging van de belastingvrije som worden aangerekend bij de andere echtgenoot als dit voor hen voordeliger is. Het heeft daarbij geen belang of de belastingplichtige een (fiscaal of ander) voordeel heeft genoten in het buitenland.

Ook tegemoetkoming voor oudere jaren

Anderzijds wordt ook een oplossing geboden voor oudere jaren. Onder belastingadviseurs werd wel verschillend gedacht over de mogelijkheden ten aanzien van oude jaren, met name waarvan de regulier bezwaartermijn was verstreken.
In de circulaire wordt nu bevestigd dat een regulier bezwaarschrift binnen de termijn (van zes maanden) alsook een verzoek tot ambtshalve ontheffing (artikel 376, § 1, WIB92) tot de mogelijkheden behoort. De publicatie van de arrest Imfeld en Garcet van het Hof van Justitie (HvJ 12 december 2013, C-303/12, Imfeld en Garcet) en het arrest van het Grondwettelijk Hof (GwH 24 april 2014, nr. 68/2014), vormen een nieuw bewijskrachtig feit daartoe.

Hoe(veel) te bekomen ?

De mogelijkheid staat  in principe open voor elke belastingaangifte tot inkomstenjaar 2011 als u het aanslagbiljet daarvan in 2013 ontvangen hebt. Hebt u dat aanslagbiljet in 2012 gekregen, dan kunt u een rechtzetting vragen vanaf inkomstenjaar 2012.
Ingeval het één kind betreft, gaat het om een voordeel van 375 EUR per aanslagjaar. Vanaf vier kinderen is het belang al  circa 5.000 EUR per jaar! Het zal dan ook vrijwel altijd de moeite lonen om actie te  (laten) nemen (door uw adviseur).

Bron: Taxworld.be

Meer weten?

Herman van Hoogenbemt, advocatenkantoor Tilleman van Hoogenbemt en Carolien Van Echelpoel, KPMG Tax & Legal Advisers Belgium reiken u tijdens de opleiding ‘Salarysplit’ interessante instrumenten aan voor loonoptimalisatie om zo tot een win-win voor werkgever en werknemer te komen.

 

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect