Overheidsopdrachten gaan voortaan sneller en efficiënter

Les marchés publics sont désormais plus rapides et plus efficaces
De nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten: een efficiënter aanbestedingsbeleid, lager papiergebruik en minder verzendings- en vervoerskosten.

Er werd een nieuwe federale wetgeving ontwikkeld in verband met overheidsopdrachten. Het gebruik van elektronische middelen bij de aanbesteding en de uitvoering van overheidsopdrachten wordt daardoor bevorderd. Dit proces, e-Procurement, zal leiden tot een efficiënter aanbestedingsbeleid, met name omdat de administratieve werklast verkleint terwijl de transparantie van de aanbestedingsprocedures vergroot. Ook het papiergebruik en de verzendings- en vervoerskosten zullen merkelijk lager liggen.

Toepassingsgebied

Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op de gewestelijke overheidsdiensten bedoeld in artikel 2, 2° van de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. Het gaat om de e-Procurement-applicaties e-Notification en e-Tendering, die ontwikkeld zijn door de FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning) om de organisatie, het beheer en de opvolging van overheidsopdrachten langs elektronische weg te ondersteunen. Via e-Notification kunnen de aanbestedende overheden hun overheidsopdrachten en aanbestedingsdocumenten online aanbieden. Via e-Tendering kunnen economische operatoren hun aanvragen tot deelneming en offertes elektronisch indienen. Ook kunnen de aanbestedende overheden de opening van offertes via deze applicatie organiseren. Via het portaal www.publicprocurement.be zijn deze applicaties beschikbaar. De FOD BOSA biedt gebruikers ook gratis ondersteuning, via de helpdesk van de dienst e-Procurement (e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 790 52 00).

Extra maatregelen voor de gewestelijke entiteiten

De gewestelijke entiteiten zijn verplicht om het publiek te melden dat ze gebruik maken van e-Procurement voor de aanbesteding van hun overheidsopdrachten. Verder is het toegestaan om via e-Tendering aanvragen tot deelneming en offertes voor overheidsopdrachten tot € 30.000 in te dienen. Elke gewestelijke entiteit moet echter voor deze overheidsopdrachten een beschrijving geven in het bijzonder lastenboek en voorrang geven aan de verzending van offertes via e-Tendering. Leveranciers moeten ook op de hoogte gebracht worden dat het mogelijk is om hun aanvragen tot deelneming en offertes elektronisch in te dienen. De FOD BOSA zal hierin ondersteuning bieden, door onder meer gratis specifieke opleidingen aan te bieden. Ook het Gewestelijk Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging (EasyBrussels) zal, samen met de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en impulse.brussels, bijdragen aan deze sensibilisering.

Elke gewestelijke entiteit dient haar documenten met betrekking tot de overheidsopdracht online of via elektronische link beschikbaar te maken, behalve bij uitzonderingen op het vlak van beveiliging. Tot slot dient een referentiepersoon e-Procurement aangewezen te worden, als contactpersoon voor Easybrussels, dat instaat voor de monitoring van de uitvoering van de omzendbrief. Deze referentiepersoon zal ook de opleidingsbehoeften voor de e-Procumerent tool coördineren, en deze doorgeven aan Easybrussels. Sinds 1 maart 2019 zijn deze extra maatregelen van kracht.

De “Free Market”

Een laatste maatregel betreft de “Free Market”, een specifieke omgeving in de e-Notification-applicatie. Daarin kunnen overheidsopdrachten waarvoor geen verplichting tot bekendmaking geldt, toch vrijwillig online beschikbaar gemaakt worden door de aanbestedende diensten, met of zonder bekendmaking. De gewestelijke entiteiten zelf plaatsen onder verschillende voorwaarden hun opdrachten op de “Free Market”, ook met of zonder bekendmaking. Dit is bijvoorbeeld het geval als de geschatte waarde van de opdracht meer dan € 30.000 bedraagt. Door het gebruik van de “Free Market” worden de beginselen van concurrentie en gelijke behandeling ten aanzien van de economische operatoren nageleefd.

Bron: avcb-vsgb.be

Zin in meer?

Werk je met overheidsopdrachten? Dan komt het zeker van pas om e-Procurement tot in de puntjes te leren kennen. Kom er alles over te weten tijdens de opleiding E-tendering en E-notificatie volgens de nieuwe wet overheidsopdrachten.

Wil je stap voor stap wegwijs raken in de complexe regelgeving van overheidsopdrachten? Schrijf je dan in voor één van onze opleidingen overheidsopdrachten.

Avatar foto

Auteur

Melissa Strohlein is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in het logistieke en hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van logistieke en hr-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect