Belangrijke aanpassingen op komst voor omgeving, leefmilieu en ruimtelijke ordening

📜 Verzameldecreet principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

In november 2022 werd het ‘voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening’, ook wel ‘Verzameldecreet’ genoemd, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Het Verzameldecreet bevat een hele resem wijzigingen van diverse decreten op vlak van omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening.

De bedoeling van deze wijzigingen is enerzijds – zoals steeds – om zinloze en overbodige regels in de bestaande wetgeving te schrappen en onduidelijkheden weg te werken en anderzijds om een grotere transparantie, duidelijkheid en helderheid in de regelgeving te bewerkstelligen.

Daarnaast behelst het Verzameldecreet een aantal inhoudelijke wijzigingen die een grote impact hebben op de planologie en het vergunningbeleid.

Volledig artikel en bron : Seeds of law – 20 januari 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het M&D webinar “Actualia omgevingsrecht 2023” worden de recent in werking getreden regels besproken en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving, met een zo actueel mogelijke stand van zaken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect