Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937

🎓 Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023

In een vonnis van 20 januari 2023 heeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel aan een werknemer uit de privésector het statuut van “klokkenluider” toegekend door toepassing van Europese rechtspraak, een aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en een ondernemingscao. Het ontslag van de werknemer (om dringende reden) werd eveneens ongegrond, kennelijk onredelijk en als misbruik van het ontslagrecht beschouwd.

Op het moment van de feiten was de Europese richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden nog niet van toepassing.

In het dossier dat voor de arbeidsrechtbank van Brussel werd gebracht, hield de rechtbank rekening met een volgende bepaling in een ondernemings-cao van de werkgever: “de werknemers dienen de mogelijkheid te hebben om hun bezorgdheden te uiten zonder vrees voor represailles of druk van de directie”. De arbeidsrechtbank oordeelde concreet dat de werknemer als “klokkenluider” had gehandeld, en dit op legitieme wijze.

Het feit dat de arbeidsrechtbank de werkneemster als “klokkenluider” beschouwde, had drie gevolgen. Vooreerst werd het ontslag om dringende reden van de werkneemster afgewezen als ongegrond, aangezien zij zich als een voorzichtige en zorgvuldige werkneemster had gedragen, en aangezien haar melding niet als een vorm van laster of insubordinatie kon worden beschouwd. Daarnaast werd het ontslag kennelijk onredelijk geacht, omdat het een represaillemaatregel betrof naar aanleiding van haar melding. Tot slot oordeelde de rechtbank dat de werkgever zich schuldig had gemaakt aan misbruik van ontslagrecht, aangezien de reputatie van de werkneemster werd aangetast door de omstandigheden waarin het ontslag had plaatsgevonden. De rechtbank hield hierbij rekening met haar jarenlange anciënniteit.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels – 23 mei 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect