De identificatie van bestuurders bij een verkeersboete

De wet stelt dat de bestuurder op wiens naam het voertuig ingeschreven staat geacht wordt de verkeersovertreding te hebben begaan. Net zoals bij natuurlijke personen (particulieren) zal ook voor rechtspersonen bij de boete een formulier worden gevoegd waarop de identiteit van de bestuurder kan worden ingevuld.

Wanneer u een overtreding begaat met een voertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zal de rechtspersoon er dus toe gehouden zijn de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen.

Actuele discussie

In onze digitale samenleving verwijst men voor de betaling en eventuele betwisting van verkeersboetes op de brief die verkeersovertreders ontvangen van de politie alsmaar vaker naar de website ‘www.verkeersboete.be’.

Discussie bestaat in hoeverre op dit portaal al dan niet duidelijk en ondubbelzinnig wordt verwezen naar de verplichting om de identiteit mee te delen.

Door dit gebrek aan duidelijkheid ontvangen veel rechtspersonen – vaak lange tijd na de effectieve boete – een bijkomende beboeting voor het niet vervullen van bovengenoemde verplichting.

Recent werd met succes voor de politierechtbank aangebracht dat uit de wijze van formulering op de huidige brieven met betrekking tot de verkeersboetes en op bovengenoemde website zou kunnen worden afgeleid dat de identiteit enkel moet worden meegedeeld indien men de boete betwist.

Zo ook besloot een politierechter dat er op basis van deze brieven geen schending kan worden weerhouden van de verplichtingen van art. 67ter van de Wegverkeerwet omdat zij niet op afdoende wijze de vraag naar de identiteit van de bestuurder bevatten.

Volledig artikel en bron: Wanted Law – 27 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect