Erfpacht met padelveld en clubhuis is geen overheidsopdracht / concessie

14/07/2021

Bespreking arrest RvS 21 mei 2021 – nr. 250.653

Volgens eerdere rechtspraak van de Raad van State kan het verlenen van een zakelijk recht in bepaalde specifieke omstandigheden, met name wanneer de overheid ‘in verregaande mate haar wil aan de private partner oplegt en daarbij eenzijdig vastlegt hoe het project moet worden ontwikkeld’ toch binnen het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering vallen.

Betekent dit dat het louter opleggen van een realisatieverplichting van een bepaald goed zonder te specifiëren hoe dit goed er moet uitzien ook reeds als een afdoende inmenging van de overheid beschouwd moet worden?

In het recente arrest van 21 mei 2021 met nr. 250.653 brengt de Raad van State hieromtrent verduidelijking, althans in het kader van een eerste prima-facieonderzoek van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Het eerste middel, waarbij het niet-respecteren van de overheidsopdrachtenreglementering werd opgeworpen, werd afgewezen : het gebruik maken van de portaalsite e-Notification en de toepassing van een gunningsprocedure leiden niet noodzakelijk tot de vaststelling dat het beoogde project als een overheidsopdracht beschouwd moet worden.

Volledig artikel en bron : Publius

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Constant De Koninck zal op 19.10.2021 drie knelpunten binnen het overheidsopdrachtenrecht bespreken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect