Geen fout door onvergunde handelingen te staken

07/06/2022

Zo oordeelt de vrederechter van het eerste kanton te Aalst in een vonnis van 2 juni 2022:

‘Een bevel tot staking van de door F. aangevatte inrichtingswerken in het pand in kwestie, uitgevaardigd door de gemeentelijke handhavingsambtenaar en bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, werd naar aanleiding van het beroep hiertegen, opgeheven door een beschikking in kort geding uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op 13.12.2019.

Dit betekent echter niet dat dienaangaande de stad A. een fout werd begaan in de zin van de artikels 1382 en volgende van het oud Burgerlijk wetboek:

– De verantwoordelijk voor het bevel tot staken ligt immers niet bij stad A. maar bij het Vlaams Gewest. Het is immers de gewestelijk stedenbouwkundig inspedcteur die verantwoordleijk is voor het stakingsbevel (…)

– De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde heeft zich in de voormelde beschikking niet uitgesproken over de gegrondheid van het stakingsbevel. Dit bevel werd immers opgeheven wegens een gebrek in de motivering ervan (…)’.

Aldus is geen oorzakelijk verband bewezen tussen het bevel in kwestie en de door F. geleden schade, aldus de vrederechter.

Referentie Vred. Aalst 2 juni 2022, AR 20A3404/1 (PUB509322)

Bron : Publius

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect