Herstructureringsrichtlijn – Kamer keurt wet die omzetting regelt goed – 25 mei 2023

De plenaire vergadering van de Kamer keurt het Wetsontwerp “tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit” goed.

Dit wetsontwerp strekt tot

  • de omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
    • betreffende preventieve herstructureringsstelsels,
    • betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en
    • betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering,
    • insolventie en kwijtschelding van schuld,
  • en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 in de Belgische insolventiewetgeving.

Daarnaast wordt het Boek XX van het Wetboek van economisch recht ook aangepast aan de door het Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde eisen in de arresten Plessers van 16 mei 2019 en Heiploeg van 28 april 2022 dat bepaalde wijzigingen oplegt aan de reorganisatie door overdracht van ondernemingen.

Verder wordt de faillissementswetgeving aangepast en zal het eenvoudiger worden om ondernemingen in bepaalde omstandigheden te vereffenen. De schuldkwijtschelding na faillissement wordt versoepeld en in overeenstemming gebracht met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Het tweedekansenbeleid, dat het ondernemerschap aanmoedigt en een nieuwe start mogelijk maakt, staat hierbij centraal.

Tot slot worden ook enkele louter vormelijke aanpassingen gedaan aan Boek XX.

Zie ook : Kamerdocumenten –  55K3132

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect