HVJ veroordeelt de Bulgaarse confiscatie zonder oog voor derde te goeder trouw

Prejudiciële vraag :

Verzet het Europees recht zich tegen een nationale norm die bepaalt dat een hulpmiddel gebruikt voor een ernstig geval van smokkel, kan worden geconfisqueerd (lees: verbeurdverklaard), als dit hulpmiddel toebehoort aan een derde te goeder trouw zonder dat die laatste beschikt over een doeltreffend rechtsmiddel om hiertegen op te reden.

Uit het arrest blijkt :

Het confisqueren van een voorwerp dat werd gebruikt om een strafbaar feit te plegen ten laste van een derde te goeder trouw, m.a.w. een derde niet wist en niet kon weten dat zijn goed daarvoor werd gebruikt, vormt volgens het HvJ een onevenredige en onduldbare aantasting van het recht op eigendom (r.o. 55). Bovendien stelde het HvJ vast dat die derde te goeder trouw geen rechtstreekse toegang had tot een rechter zodat hem het recht op een doeltreffende voorziening in rechte werd ontzegd (r.o. 65).

Tekst van het arrest

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2021

Strafzaak tegen OM

Verzoek van de Apelativen sad – Plovdiv om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Eigendomsrecht – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Kaderbesluit 2005/212/JBZ – Confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen – Richtlijn 2014/42/EU – Bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie – Nationale regeling die voorziet in confiscatie ten gunste van de staat van het voorwerp dat is gebruikt bij het plegen van douanesmokkel – Voorwerp dat eigendom is van een derde te goeder trouw

Zaak C-393/19

Volledig bespreking en bron : Waeterinckx advocaten – Ruben Van Herpe

Gerelateerde opleidingen

Tijdens Ondernemingsstrafrecht komen volgende actuele onderdelen aan bod:

  • Actualia materieel cyber(ondernemings)strafrecht / Onderzoeksverrichtingen in cyberspace: een stand van zaken
  • Actualia fiscaal straf(proces)recht op basis van recente wetgeving en rechtspraak

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect