Invoering boek XIX “Schulden van de consument” WER

Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Boek XIX WER regelt de minnelijke invordering van schulden bij betalingsachterstand van consumenten. In B2B-relaties blijft de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (hierna: “WBH”) van toepassing.

Nieuw :

  • Een onderneming kan zich ten aanzien van een consument enkel beroepen op verwijlinteresten en/of een schadebeding, indien zij een voorafgaande, kosteloze ingebrekestelling met bepaalde vermeldingen (een zgn. “eerste” herinnering) heeft verzonden en vervolgens een wachttermijn van minstens veertien kalenderdagen heeft doorlopen.
  • De interestvoet mag niet hoger liggen dan deze van de WBH (voor het eerste semester van 2023 gelijk aan 10,5%). Daarenboven wordt een contractueel vastgelegde forfaitaire vergoeding (een zgn. schadebeding), onderworpen aan een wettelijk maximumplafond, bepaald in functie van het verschuldigde saldo. Bedingen die deze maximumgrenzen te boven gaan, worden voor niet geschreven gehouden.

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten – 9 mei 2023

📜 De wet werd ondertussen gepubliceerd in het BS :  Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht, BS 23 mei 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect