Kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt in burgerlijke zaken?

28/12/2021

Bespreking Cass. 14 juni 2021

Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie:

“Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts worden geweerd indien de bewijsverkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.

De rechter dient hierbij rekening te houden met al de omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, de ernst van de onrechtmatigheid en de mate waarin hierdoor het recht van de wederpartij werd geschonden, de bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de houding van de wederpartij.”

Conclusie

Het loutere feit dat een bewijselement onrechtmatig verkregen werd, volstaat niet om het uit de debatten te weren. Ook in burgerlijke zaken kan een partij zijn vordering dus trachten te ondersteunen met bewijselementen die onrechtmatig zijn verkregen.

Een waarschuwing is op zijn plaats. Uit het besproken cassatiearrest mag men niet afleiden dat het finaal niet meer uitmaakt hoe bewijs wordt verkregen…

Volledig artikel en bron : Janson

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect