Maximale waarde / – hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen. Tweede – baanbrekend – arrest van het Hof van Justitie

25/06/2021

Bespreking arrest Hof van Justitie van 17 juni 2021

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / – hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan. In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20) geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

De principes van het arrest Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust en Coopservice d.d. 19 december 2018 (C-2016/17) worden in dit tweede arrest door het Hof van Justitie nogmaals op een rijtje gezet. Daarbij wordt evenwel verduidelijkt dat de vooropgestelde maximale waarde / – hoeveelheid van de raamovereenkomst wel nog kan worden gewijzigd tijdens de uitvoering ervan. Dat is nieuw! Over de precieze gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting, laat het Hof nog enige onduidelijkheid bestaan. De onverbindendverklaring van de overeenkomst wordt alvast uitgesloten als sanctie…

Volledig artikel en bron : GD&A advocaten

Gegevens van het arrest:

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2021

Simonsen & Weel A/S tegen Region Nordjylland og Region Syddanmark

Verzoek van de Klagenævnet for Udbud om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 5, lid 5 – Artikel 18, lid 1 – Artikelen 33 en 49 – Bijlage V, deel C, punten 7, 8 en 10 – Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 – Bijlage II, rubrieken II.1.5 en II.2.6 – Procedures voor het plaatsen van opdrachten – Verplichting om in de aankondiging van de opdracht of het bestek enerzijds de geraamde hoeveelheid of waarde en anderzijds de maximumhoeveelheid of -waarde te vermelden van de leveringen die op grond van een raamovereenkomst moeten worden verricht – Beginselen van gelijke behandeling en transparantie – Richtlijn 89/665/EEG – Artikel 2 quinquies, lid 1 – Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten – Onverbindendheid van de overeenkomst – Daarvan uitgesloten

Zaak C-23/20

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Constant De Koninck zal op 19.10.2021 drie knelpunten binnen het overheidsopdrachtenrecht bespreken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect