Nieuw “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen” (CASAVV) brengt eerste adviezen uit

Recent werd een nieuw Adviescomité opgericht : CASAVV of voluit “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen”.

Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) die, via haar adviezen, er naar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité is samengesteld uit leden van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht en notarissen afgevaardigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het Adviescomité verwezenlijkt zijn doel door adviezen uit te brengen en interpretaties voor te stellen omtrent vennootschapsrechtelijke thema’s waaromtrent rechtsonzekerheid bestaat.

CASAVV brengt adviezen uit op initiatief van haar leden of op verzoek van derden. CASAVV behoudt zich het recht voor om enkel advies uit te brengen omtrent juridische vragen die een algemeen karakter hebben. Eveneens behoudt CASAVV zich het recht voor om geen advies te verlenen, indien blijkt dat de juridische vraag het voorwerp uitmaakt van een procedure voor een rechtbank of arbitraal college of de juridische vraag geen elementen bevat die het individueel karakter van de vraag kunnen overstijgen.

Opgelet, de adviezen van CASAVV  hebben geen bindende kracht en vervangen geenszins juridisch advies in een individuele zaak.

Op 21 juni 2023 bracht het comité zijn 2 eerste adviezen uit, allebei m.b.t. het overgangsrecht van het nieuwe vennootschapsrecht:

  • Overgangsrecht en bestuursvormen – omzetting van rechtswege op 1 januari 2024 – gepubliceerd op 4 juli 2023
  • Overgangsrecht en bestuursvormen – vrijwillige omzetting vóór 1 januari 2024 – gepubliceerd op 4 juli 2023

U kan deze adviezen raadplegen op de website van het adviescomité.

Bij de effectieve leden van het adviescomité o.a. ook Kristof Maresceau en prof. Bernard Tilleman, beiden gekende en regelmatige sprekers voor M&D.

Bron : CASAVV – Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect