Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

Ministerraad keurt ontwerp van KB goed.

Als reactie op de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, keurde de ministerraad op 14 oktober 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goed op grond waarvan voorschotten kunnen worden toegekend aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten.

In principe kunnen aanbestedende overheden slechts in een beperkt aantal gevallen voorschotten toekennen, maar het ontwerp van koninklijk besluit voorziet nu in een tijdelijke mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om een voorschot toe te kennen buiten de gevallen zoals voorzien in de huidige regelgeving.

Concreet kan de aanbestedende overheid een voorschot van maximum 20% van de initiële waarde van de opdracht toekennen en dit zowel voor nog te lanceren opdrachten, als voor reeds geplaatste opdrachten. De mogelijkheid om een voorschot toe te kennen geldt evenwel niet wanneer de uitvoeringstermijn van de opdracht korter is dan twee maanden. Bovendien betreft het slechts een tijdelijke maatregel die enkel van toepassing is op opdrachten die gelanceerd worden tot het eind van 2023.

Volledig artikel en bron : Crivits & Persyn – 25 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie ‘Nieuwe ontwikkelingen in het overheidsopdrachtenrecht’ neemt Constant De Koninck 4 actuele topics uit het overheidsopdrachtenrecht onder de loep. Naast de impact van het nieuwe verbintenissenrecht, komen ook de raamovereenkomsten aan bod.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect