Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022

Bespreking HvJ 24 februari 2022

Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de klok aangeschreven om persoonsgegevens te bezorgen, zoals gegevens van klanten, leveranciers, contactpersonen of werknemers.

Opgelet! In een arrest van 24 februari 2022 (C-175/20) maakt het Hof van Justitie (“HvJ”) duidelijk dat ondernemingen die gegevens zonder verder onderzoek aan belastingautoriteiten bezorgen, hun eigen verplichtingen onder de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”) dreigen te schenden.

Het arrest leert dat het ook voor ondernemingen van cruciaal belang is om kritisch om te gaan met verzoeken om informatie van (fiscale) overheden en om er niet zonder eigen onderzoek op in te gaan. Het arrest van het HvJ stelt, onzes inziens, dat op de ontvanger van het verzoek om informatie een onderzoekplicht rust over de geldigheid van het verzoek en de vraag of de ontvanger wel degelijk (juridisch) in de mogelijkheid is om aan het verzoek tegemoet te komen. Elke doorgifte van persoonsgegevens ten gevolge van een verzoek van een belastingautoriteit maakt een verwerking van persoonsgegevens uit. Antwoorden op een onwettig verzoek zou dus de aansprakelijkheid van de onderneming tot gevolg kunnen hebben.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Het arrest kan u terugvinden op de website Curia.

HvJ (Vijfde kamer), 24 februari 2022

„Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Verordening (EU) 2016/679 – Artikel 2 – Toepassingsgebied – Artikel 4 – Begrip ‚verwerking’ – Artikel 5 – Beginselen inzake verwerking – Doelbinding – Minimale gegevensverwerking – Artikel 6 – Rechtmatigheid van de verwerking – Verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen – Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust – Artikel 23 – Beperkingen – Verwerking van gegevens voor fiscale doeleinden – Verzoek om informatie over online geplaatste advertenties voor de verkoop van voertuigen – Evenredigheid”

In zaak C‑175/20,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (bestuursrechter in tweede aanleg, Letland) bij beslissing van 11 maart 2020, ingekomen bij het Hof op 14 april 2020, in de procedure „SS” SIA tegen Valsts ieņēmumu dienests.

Tekst van het arrest

 

Gerelateerde opleidingen

Vier jaar geleden werd de AVG van toepassing. Ondertussen heeft niemand stil gezeten. Maar wat waren de meest interessante ontwikkelingen als we terugkijken naar 2021? En aan wat mogen we ons nog verwachten de komende jaren?

Tijdens het seminarie “Gegevensbescherming: een stand van zaken” gaan mrs. Bernd Fiten &  Geert Somers (Timelex)  in op de meest recente handhaving, rechtspraak en guidance zodat u weer helemaal bij bent.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect