Wanneer is een cadeau een schenking?

šŸŽ“ Gent 22 maart 2022

In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip ā€œgebruikelijk cadeauā€. Het hof verduidelijkt daarbij nog eens de “dubbele voorwaarde” die traditioneel door rechtspraak en rechtsleer gehanteerd wordt:

  • het moet gaan om een geschenk dat in verhouding staat tot de inkomsten van de schenker en
  • waarvan het de gewoonte is dit te geven bij bepaalde gelegenheden zoals verjaardagen, geboortes, nieuwjaar, huwelijk, etc.

***

Hoewel algemeen aanvaard wordt dat gebruikelijke geschenken geen schenkingen zijn, is het onderscheid niet altijd eenvoudig te bepalen. Er is immers geen concrete wettelijke maatstaf waarop we kunnen terugvallen. Bijgevolg is het onderscheid tussen een geschenk en een schenking telkens een feitenkwestie die geval per geval beoordeeld moet worden. Als vuistregels hanteren we in elk geval deĀ  hogervermelde dubbele voorwaarde.

In de praktijk wordt wel eens gesteld dat het totale bedrag van de gelegenheidsgeschenken per jaar maximaal tot 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) zou mogen bedragen. Het lijkt ons niet zonder risico om dit als algemene regel te hanteren. Het is in elk geval van belang dat uw geschenken bij speciale gelegenheden in verhouding staan tot uw vermogen om het risico op erfbelasting te vermijden. Wenst u echter uw kinderen of kleinkinderen reeds een grotere financiƫle steun te geven, dan kan het aangewezen zijn om dit te organiseren binnen een meer uitgewerkte planning op maat.

Volledig artikel en bron : Delboo advocaten – nieuwsbrief maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect