Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden geen fiscaal misbruik? En tussen echtgenoten wel?

Bespreking VB 22044 vs. VB 21007

VB 22044 – Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden, 7 november 2022, gepubliceerd op 14 november 2022.

Twee wettelijk samenwonenden zonder kinderen zijn elk eigenaar van een onroerend goed. Zij willen elk de onverdeelde helft van dit eigen onroerend goed schenken aan de andere partner met een beding van conventionele terugkeer ongeacht of de vooroverleden begiftigde partner afstammelingen nalaat, en in één akte om de belastbare grondslag te minimaliseren.

De partners vragen aan Vlabel of dit een fiscaal misbruik inhoudt.

Vlabel stelt dat ingevolge de bedongen terugkeer de geschonken goederen, gelet op de ontbindende voorwaarde met retroactieve werking, geen deel uitmaken van de nalatenschap van de begiftigde en dat fiscaal misbruik mogelijk is.

VB 21007 – Wederzijdse schenking roerende goederen tussen echtgenoten, 15 februari 2021, gepubliceerd op 22 februari 2021

Deze voorafgaande beslissing staat in scherp contrast met een gelijkaardige recente beslissing (waarvan in de aanvraag (bewust?) geen melding wordt gemaakt) waarin twee echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie roerende goederen (een gelijk aantal aandelen in een vennootschap) aan elkaar wilden schenken met beding van conventionele terugkeer en met een beding van fideicommissum de residuo in het voordeel van de eigen kinderen.

Volledig artikel en bron : ECGB advocaten – Nicolas Geelhand de Merxem – 25 november 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie Recente rechtspraak en standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting, bespreekt mr. Liesbeth Franck de relevantste beslissingen en standpunten omtrent schenk- en erfbelasting.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect