Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten?

In een arrest van 26 juli 2019 gaat de Raad van State nader in op de vraag welke posten door de aanbestedende overheid als verwaarloosbaar mogen worden beschouwd.

De Raad stelt in de eerste plaats vast dat het begrip “verwaarloosbare posten” niet wordt gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. De aanbestedende overheid beschikt dus in de gevallen waarin artikel 36, § 4, KB Plaatsing 2017 niet van toepassing is, bij het al dan niet opstarten van de procedure van blijkbaar abnormale prijzen over een ruime discretionaire bevoegdheid. Noch de overheidsopdrachtenwet 2016 noch het KB Plaatsing 2017 leggen aan de aanbestedende overheid een welbepaald criterium op om de posten te selecteren waarop het prijzenonderzoek moet worden verricht. Evenmin wordt een bepaalde berekeningswijze verplicht gesteld.

Volledige bespreking en bron: Caluwaerts Uytterhoeven

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect