Wet van 26 december 2022 – Vermelding Rechtsmiddelen

📜Wet van 26 december 2022 – BS 30 december 2022

In datum van 30/12/2022 werd de wet van 26/12/2022 betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet trad – twee dagen na haar publicatie – in werking op 01/01/2023 en kwam er naar aanleiding van (onder meer) een arrest van het Grondwettelijk Hof op 10/02/2022 (nr. 23/2022 R.G. 7469).

De wet is van bijzonder belang aangezien deze enkele wijzigingen aanbrengt in het Gerechtelijke Wetboek. Zo werden de artikelen 43 en 47bis Ger.W. gewijzigd en werd een nieuw art. 780/1 Ger. W. ingeschreven.

Deze drie artikelen leggen sedert 01/01/2023 een verplichting op om de partijen in burgerlijke zaken te informeren met betrekking tot de verschillende rechtsmiddelen dewelke mogelijk zijn tegen de gerechtelijke uitspraak.

De informatieplicht is tweeledig :

  • Art. 780/1 Ger.W. voorziet in een informatieblad dat wordt opgemaakt op het moment waarop het vonnis verleend wordt door de rechter of de griffier (naar keuze van het betrokken gerecht). Het informatieblad maakt geen deel uit van het vonnis maar zal gevoegd worden bij de uitgifte.
    SANCTIE : de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden neemt geen aanvang (art. 47bis, 2e lid Ger.W.)
  • Art. 43 Ger.W. voorziet in de verplichting om in ieder exploot van betekening die de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel doet lopen, uitdrukkelijk te vermelden dat deze betekening deze termijn doet lopen, alsook de eerste dag van deze termijn. De gerechtsdeurwaarder neemt deze datum op in het exploot.
    SANCTIE : het betekeningsexploot is nietig (art. 43 Ger.W. – op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen)

De artikelen vinden toepassing op alle exploten betekend vanaf 01/01/2023.

Volledig artikel en bron : GDW-Gent – 9 januari 2023

Zie ook : Wet van 26 december 2022 betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken, BS 30 december 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect