De preventieadviseur: alles voor jouw veiligheid

De opvolging van de veiligheid en gezondheid op het werk wordt in grote lijnen vastgelegd door de Welzijnswet (1996). Om het welzijn van zijn werknemers te bevorderen is elke werkgever bijvoorbeeld verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Enkel in ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de preventieadviseur zijn. Maar wie kan er preventieadviseur worden? Wat moet hij of zij weten en kunnen? Wat zijn de taken en opdrachten?

 

Het team

Elke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk telt één of meer preventieadviseurs. In dat laatste geval is één van hen belast met de algemene leiding van de Interne Dienst. De betrokken medewerkers zijn verplicht om aanvullende vorming en bijscholingen te volgen. Wie precies deel uitmaakt van de dienst, wordt bepaalt door de werkgever zelf. Er zijn meerdere profielen mogelijk om het team samen te stellen: de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; de preventieadviseur voor psychosociale aspecten; de preventieadviseur ergonomie; de preventieadviseur voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne… Hoewel weinig bedrijven al deze profielen intern ter beschikking hebben, zijn het wel allemaal werknemers die de functie van preventieadviseur kunnen vervullen.

 

De preventieadviseur in de onderneming

Een preventieadviseur waakt in de eerste plaats over de goede werking van het veiligheidsbeleid en de conformiteit met de wetten en reglementen. Een preventieadviseur assisteert en adviseert dus de werkgever en alle werknemers bij hun dagelijks werk, met de focus op het toepassen van alle bestaande maatregelen van de Welzijnswet. Een preventieadviseur is dus in principe niet zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het veiligheids- of welzijnsbeleid: hij geeft vooral adviezen.

 

Zijn opdrachten

De opdrachten van de preventieadviseur worden doorgaans in drie grote groepen onderverdeeld:

  • Adviseren: over alle materies van de wet (risicoanalyses, jaarplannen, vorming, organisatie van werkposten, brandprocedures…)
  • Bijstand verlenen: bijvoorbeeld gevaren identificeren, meewerken aan analyses en onderzoeken
  • Mee helpen realiseren: meewerken aan noodprocedures, coördinaties van derden, EHBO

 

Zijn taken

De taken zijn tweeledig:

  • informatie verzamelen: via plaatsbezoeken, audits en rapporten
  • administratie voeren: maand- en jaarverslagen maken, advies rond het JAP, GPP, ongevalsanalyse…

De Welzijnswet voorziet echter niet alleen voor de werkgever, maar voor iedereen en op elk niveau specifieke taken. Zo moeten de werkgever en de leidinggevenden de nodige procedures opstellen, vormingsprogramma’s organiseren, alle risico’s analyseren en het welzijnsbeleid planmatig aanpakken. Ook alle werknemers zijn wettelijk verplicht positief bij te dragen tot het preventiebeleid. Als de werkgever bijvoorbeeld goed en veilig materiaal aanbiedt moeten zij dit op de juiste wijze gebruiken en er zorg voor dragen. Ze moeten steeds de veiligheidsinstructies volgen en gevaarlijke tekortkomingen direct melden. Voor sommige overtredingen zijn zelfs strafrechtelijke sancties voorzien…

 

Samenwerken met Externe Dienst

Hoewel de interne dienst samengesteld kan worden met verschillende profielen om een zo ruim mogelijke expertise aan boord te leggen, is het belangrijk te weten dat niet alles door hen opgevolgd mag worden. Daarnaast hebben bedrijven zelden zulke profielen intern in huis. Afhankelijk van het niveau van basiskennis en vooropleidingen enerzijds en het aantal werknemers, de sector of risico’s van het bedrijf anderzijds moet de preventieadviseur bepaalde taken of opdrachten toevertrouwen aan specialisten van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. De regelgeving voorziet hierover gedetailleerde lijsten maar streeft alleszins naar een maximale interne betrokkenheid. De taakverdeling tussen de Interne en de Externe dienst wordt vastgelegd in een zogenoemd ‘identificatiedocument’.

 

Onderzoek Wolters Kluwer bij HSE professionals: “Administratieve werklast grootste struikelblok”

Sensibiliseren en het voorkomen van ongevallen en incidenten op de werkvloer behoren tot de belangrijkste taken van de HSE professional. Toch geven drie op de tien preventieadviseurs aan incidenten (of bijna-ongevallen) niet te registreren, en dus geen volledig zicht te hebben op de veiligheid op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer, dat uitgevoerd werd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX in december 2016. Hier lees je de resultaten.

 

Zin in meer?

Preventieadviseurs zijn verplicht om jaarlijks bijscholing te volgen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen van wetten en reglementen. Dit kan ondermeer met de opleidingen ‘Documentenbeheer voor de preventieadviseur’ en ‘Binnenmilieu’. Ben je geïnteresseerd in de andere opleidingen die relevant zijn voor de preventieadviseur, bekijk dan het volledig programma op preventieadviseur pagina.

 

Bron: Prebes (https://www.prebes.be/sites/default/files/activiteiten/1547/1430741998/pres_20150504_pieterbolle.pdf)

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect