Psychosociale risico’s op het werk: update van het Sociaal Strafwetboek

Stress op het werk, burn-out, geweld, pesterijen … kunnen zwaar wegen, zowel psychisch als sociaal. Na de wet op de psychosociale risico’s in 2014 is er nu de update van het Sociaal Strafwetboek met een aantal (nieuwe) verplichte preventiemaatregelen voor werkgevers en strengere sancties voor wie de nieuwe wet niet naleeft.

 

In 2014 was er een grondige uitbreiding van de wet op de psychosociale risico’s. Niet enkel grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag kwamen aan bod, maar ook de psychische gezondheid van de werknemer. En er was aandacht voor stress en burn-out. Er kwamen nieuwe regels voor de werkgever. Die moest een preventiebeleid voeren, zowel collectief als individueel. Ook het statuut en de opleiding van de vertrouwenspersoon werd gewijzigd.

 

Wetboek nu aangepast

Met ingang van 1 mei 2016 zijn alle wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek opgenomen. Het komt erop neer dat de strafbepalingen zijn aangepast aan de inhoudelijke wijzigingen die de wijzigingswet van 28 februari 2014 en het bijhorend KB van 10 april 2014 eerder hebben doorgevoerd. En dat de strafbare gedragingen veel uitgebreider zijn omschreven.

 

Nieuwe terminologie

Er is niet langer sprake van ‘geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk’ maar van ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. En ook gezondheid, veiligheid op het werk en welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’. De nadruk ligt meer dan ooit op preventie.

 

Dit verwacht de wet van de werkgever:

  • De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s. Hierbij dient hij rekening te houden met de specifieke werkomstandigheden: wat zijn de gevaren, de inhoud van de job, de arbeidsomstandigheden en de relaties op de werkvloer.
  • De werkgever dient een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen die op basis van de risicoanalyse de nodige preventiemaatregelen treft.
  • Ook een vertrouwenspersoon wordt sterk aanbevolen, vooral in ondernemingen waar de preventieadviseur behoort tot de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Op die manier kunnen werknemers die menen slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag onmiddellijk opgevangen worden door de vertrouwenspersoon. Wat de procedure is om hem of haar aan te stellen of te verwijderen uit zijn/haar functie en welke opleiding deze dient te krijgen is bepaald in art. 122.
  • Voldoende maatregelen nemen om het roken te verbieden in de werkruimtes, de toiletten en eetzaal. En anderzijds rookruimtes voorzien die voldoende geventileerd kunnen worden. Inbreuken hierop zijn strafbaar, zeker als dat leidde tot gezondheidsschade of een arbeidsongeval.

 

Stevige sancties

Werkgevers die niet aan deze nieuwe bepalingen voldoen, kunnen sancties opgelegd krijgen van niveau 1 t.e.m. niveau 4. Het gaat om boetes vanaf € 300 tot € 36.000. Het bedrag van de boete is te vermenigvuldigen met het aantal werknemers (max. 100).

 

Bron: Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek met diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016 (art. 7 – 15 DB sociaal strafrecht).
www.securex.eu, www.spmtarista.be, www.deloitte.com

 

Meer info

Wil je weten hoe jouw bedrijf het psychosociaal welzijn op het werk kan aanpakken, bekijk dan zeker deze opleidingen:

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect